Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2020-09-25 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski
Jednostka organizacyjna
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
nauki społeczne
liczba etatów
1
województwo
mazowieckie
miasto
Warszawa
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
słowa kluczowe
data publikacji
2020-09-25 00:00:00
data wygaśnięcia
2020-10-29 00:00:00
opis
KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA (w grupie badawczo-dydaktycznej– dyscyplina: nauki o bezpieczeństwie) NA WYDZIALE NAUK POLITYCZNYCH I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH (Katedra Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Międzynarodowego) Kandydat powinien spełniać warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.) oraz w Statucie UW (uchwała nr 443 Senatu UW z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu UW, Monitor UW z 2019 r. poz. 190). Wymagania:  Wykształcenie; co najmniej tytuł zawodowy magistra z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego lub stosunków międzynarodowych,  doświadczenie w unijnych i krajowych projektach badawczych z obszaru bezpieczeństwa będzie dodatkowym atutem,  dorobek badawczy, w tym publikacje naukowe i udział w konferencjach z zakresu bezpieczeństwa będą dodatkowym atutem,  zainteresowania naukowo-badawcze związane z polityką zbrojeniową UE, przemysłem zbrojeniowym na świecie, bezpieczeństwem międzynarodowym,  znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.  doświadczenie w zakresie polityki zbrojeniowej i bezpieczeństwa międzynarodowego będzie dodatkowym atutem, Zadania:  prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim w zakresie stosunków międzynarodowych, zwłaszcza bezpieczeństwa międzynarodowego,  udział oraz wystąpienia z referatami na konferencjach i seminariach krajowych i międzynarodowych,  wspieranie kierownika katedry w zadaniach badawczych i organizacyjnych, Wymagane dokumenty: 1. podanie do JM Rektora UW z dopiskiem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000), 2. informacja o osiągnięciach naukowych wraz z wykazem publikacji, 3. kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony UW), 4. życiorys naukowy, 5. odpis dyplomu doktora, 6. opinia samodzielnego nauczyciela akademickiego nt. dorobku naukowego, 7. oświadczenie, w którym kandydat potwierdza, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego, udostępniane na stronie internetowej wydziału 8. informacja o przetwarzaniu danych osobowych - klauzula informacyjna i klauzula zgody (dostępna na http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/). Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi postawę do dalszego postępowania. O wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową. Dokumenty należy złożyć drogą pocztową lub osobiście w dziekanacie Wydziału, Gmach Audytoryjny, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 216 do dnia 29 października 2020 roku. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 14 listopada 2020 roku. Liczba etatów: 1 Okres zatrudnienia 1 rok Wymiar etatu: 1
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików