Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2020-10-13 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Jednostka organizacyjna
Wydział Elektryczny
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
liczba etatów
1
województwo
zachodniopomorskie
miasto
Szczecin
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://we.zut.edu.pl/we-aktualnosci/article/konkurs-na-stanowisko-astystenta.html
słowa kluczowe
asystent, elektrotechnika, elektrotechnologia
data publikacji
2020-10-13 00:00:00
data wygaśnięcia
2020-11-10 00:00:00
opis
REKTOR ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA, w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych,na Wydziale Elektrycznym w Katedrze Elektrotechnologii i Diagnostyki Kandydaci winni spełniać wymagania określone w art. 113 oraz art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Charakterystyka stanowiska: • prowadzenie działalności naukowej w obszarze nauk technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika ze szczególnym uwzględnieniem tematyki badań naukowych i zajęć dydaktycznych realizowanych w danej Katedrze oraz kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów. Kandydatowi oferujemy możliwość rozwoju zawodowego, udziału w projektach naukowych, możliwość współpracy międzynarodowej. Wymagania kwalifikacyjne • tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny (wymagania określone w art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) i w § 36 p. 2 Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie). Wykaz wymaganych dokumentów: 1. wniosek o zatrudnienie 2. C. V. 3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie 4. odpis dyplomu ukończenia studiów 5. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje 6. spis publikacji z pełnymi danymi bibliograficznymi oraz z podaniem swojego numeru ORCID 7. inne osiągnięcia uzasadniające wystąpienie z wnioskiem o zatrudnienie 8. potwierdzona biegła znajomość języka polskiego i angielskiego 9. oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie stanowił podstawowe miejsce pracy 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) oraz gotowość złożenia, w ciągu 14 dni od daty zatrudnienia: 1. upoważnienia do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową 2. oświadczenia o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej Komplet dokumentów należy złożyć w kopercie lub przesłać na adres: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Elektryczny ul. Sikorskiego 37, 70-313 Szczecin Termin składania dokumentów: 10 listopad 2020 r. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31 grudnia 2020 r. Forma zatrudnienia: umowa o pracę Komisja konkursowa może w uzasadnionych przypadkach zdecydować o przeprowadzeniu dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami. Komisja konkursowa nie jest organem decydującym o zatrudnieniu zarekomendowanego przez nią kandydata. Organem podejmującym decyzję o zatrudnieniu jest Rektor. Wynik konkursu będzie dostępny na stronie BIP ZUT w ciągu 30 dni po jego zakończeniu (art. 119 ust. 3 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce).
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików