Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2019-10-30 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Społecznych
Jednostka organizacyjna
Instytut Filozofii
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
nauki humanistyczne
liczba etatów
1
województwo
dolnośląskie
miasto
Wrocław
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
www.uni.wroc.pl
słowa kluczowe
data publikacji
2019-10-30 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-11-29 00:00:00
opis
WNS. 1110.9.2019 Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Etyki w Instytucie Filozofii Kryteria kwalifikacyjne: Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym” i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego. Wymagania: Kandydat/ka przystępujący/ca do konkursu na stanowisko adiunkta powinien/na spełniać następujące warunki: Wymogi konkursowe: 1. posiadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia; 2. predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego oraz gotowość do pracy organizacyjnej na Uniwersytecie; 3. znaczący dorobek naukowy, w tym publikacje anglojęzyczne; 4. preferowane obszary badawczo-dydaktyczne: etyka XVIII i XIX w., etyka chrześcijańska, etyka starożytna, etyka stosowana, etyka społeczna, aksjologia polityki i etyka polityczna; 5. skonkretyzowane i zaawansowane plany habilitacyjne w zakresie wymienionych obszarów; 6. współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi; 7. udokumentowane, co najmniej 3-letnie doświadczenia dydaktyczne na poziomie szkolnictwa wyższego w zakresie nauczania filozofii i etyki; 8. biegłość w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku angielskim; 9. uczestnictwo w projektach badawczych; 10. udokumentowane osiągnięcia w pozyskiwaniu środków na badania naukowe; 11. działalność na rzecz upowszechniania filozofii poza środowiskiem uniwersyteckim. Kandydaci pragnący przystąpić do konkursu powinni przedłożyć następujące dokumenty: 1. Podanie do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 2. Kwestionariusz osobowy 3. Życiorys 4. Autoreferat, prezentujący osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć dotyczących publikacji naukowych, projektów badawczych i działań na rzecz popularyzacji nauki oraz plany rozwoju naukowego 5. Wykaz publikacji 6. Dyplom doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia. 7. Opinia samodzielnego pracownika naukowego o dotychczasowych osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych. Dokumenty należy składać w Sekretariacie Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 51-149 Wrocław ul. Koszarowa 3, budynek 21, pokój 124. Termin złożenia dokumentów upływa z dniem 29 listopada 2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca stycznia 2020 r. Zatrudnienie od 1 marca 2020 r. Wszystkie składane dokumenty kandydat powinien podpisać. Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”. Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). *Ogłaszający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmów z wybranymi kandydatami *Ogłaszający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików