Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2020-08-27 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Jednostka organizacyjna
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - nauki fizyczne
liczba etatów
1
województwo
kujawsko-pomorskie
miasto
Toruń
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
http://www.umk.pl/oferty-pracy/?lang=pl&searchform[Instytucja]=5
słowa kluczowe
obrazowanie biomedyczne, tomografia OCT, angiografia OCT, dopplerowska tomografia OCT, analiza obrazów biomedycznych, morfometria układów naczyniowych, adiunkt naukowy
data publikacji
2020-08-27 00:00:00
data wygaśnięcia
2020-10-05 00:00:00
opis
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne: I. Wymagania formalne. 1. Kandydat musi posiadać stopień doktora lub uzyskać stopień doktora przed datą rozpoczęcia pracy w projekcie. 2. Kandydat uzyskał stopień doktora nie dłużej niż 7 lat przed planowanym rokiem rozpoczęcia pracy w projekcie, tj. nie wcześniej niż w roku 2013 (wyjątki zostały opisane w regulaminie konkursu, dostępnym pod adresem wskazanym w punkcie ,,Dodatkowe informacje o rekrutacji"). II. Wymagana wiedza i oczekiwane umiejętności. Poszukujemy kandydatów posiadających dowolny podzbiór poniższych umiejętności i wiedzy. 1. Dobrze rozwinięte umiejętności w zakresie inżynierii optycznej. 2. Doświadczenie w projektowaniu i konstrukcji układów obrazowania biomedycznego, włączając systemy wykorzystujące optykę otwartą, optykę światłowodową, elementy optomechaniczne, optoelektroniczne, źródła światła spójnego i częściowo spójnego, systemy detekcji światła. 3. Znajomość technik tomografii optycznej OCT i/lub laserowej skaningowej oftalmoskopii (SLO) wraz ze związanymi z nimi systemami akwizycji danych i sterowania pomiarem. 4. Znajomość technik OCT z wykorzystaniem laserów strojonych. 5. Doświadczenie w obrazowaniu biomedycznym. 6. Dobra znajomość oprogramowania do projektowania systemów optycznych (preferowany Zemax, akceptowalne inne programy). 7. Podstawy programowania w C++, Matlab, Python. 8. Umiejętności programowania w LabVIEW. III. Inne preferowane atrybuty kandydata. - Znajomość metod angiograficznych i anemometrycznych OCT (obrazowanie, analiza danych); - Umiejętności projektowania układów elektronicznych lub mechanicznych; - Doświadczenie w obrazowaniu biomedycznym ochotników w warunkach kliniki medycznej; - Umiejętności programowania GPU lub FPGA; - Znajomość algorytmów analizy sygnałów i obrazów biomedycznych. Tytuł projektu: Rozwój metod obrazowania oraz analizy struktury i czynności błony naczyniowej oka ludzkiego z wykorzystaniem koherencyjnej tomografii optycznej Projekt jest realizowany w ramach programu OPUS 16 Narodowego Centrum Nauki, projekt nr 2018/31/B/ST7/03138 Kierowniczka projektu: dr hab. Iwona Gorczyńska, prof. UMK Opis projektu: W naszym projekcie badawczym, do przyżyciowego obrazowania błony naczyniowej oka ludzkiego zostanie wykorzystana nowoczesna technika optycznej tomografii koherencyjnej (ang. optical coherence tomography, OCT) z wykorzystaniem laserów strojonych (ang. swept-source OCT, ssOCT). Do wizualizacji sieci naczyniowych zostaną opracowane metody angiografii OCT. Estymacja szybkości przepływu krwi w wybranych naczyniach naczyniówki będzie wymagała rozwoju metod anemometrycznych OCT. Zostaną zaproponowane metody analizy obrazów umożliwiające ilościową analizę architektury sieci naczyń włosowatych (choriocapillaris) oraz numeryczne modelowanie cyrkulacji krwi w tej sieci. Aby osiągnąć te cele, zostanie skonstruowana platforma pomiarowa wykorzystująca laser strojony z synchronizacją modów w dziedzinie fourierowskiej (ang. Fourier-domain mode locking, FDML), emitujący światło o centralnej długości fali ~1065 nm i działający z rekordową szybkością przemiatania widma wynoszącą 1.6 milionów A skanów/s. Jednakże tak wysoka częstość przemiatania widma nie jest tylko kolejnym przyczynkiem w osiągalnych szybkościach obrazowania OCT dna oka. Nasze badania wstępne pokazały, że takie systemy obrazowania umożliwiają przełom w obrazowaniu OCT błony naczyniowej. Po raz pierwszy otworzyły się możliwości przyżyciowego obrazowania i wizualizacji skomplikowanej architektury sieci naczyń włosowatych oraz rozwoju metod jej ilościowej analizy. Podobnie, stała się możliwa wizualizacja głębiej położonych naczyń błony naczyniowej i uzyskanie informacji o szybkości przepływu krwi w tych naczyniach. Zadania badawcze: 1. Projekt i budowa układu eksperymentalnego OCT z wykorzystaniem lasera strojonego, do obrazowania dna oka w warunkach kliniki okulistycznej, 2. Rozwój metod obrazowania błony naczyniowej w oczach ludzkich umożliwiających analizę struktury oraz pomiar przepływu krwi w błonie naczyniowej oka ludzkiego (angiografia i anemometria OCT), 3. Rozwój metod analizy ilościowej i numerycznego modelowania przepływu krwi w układach naczyniowych oka, 4. Obrazowanie ochotników i pacjentów w klinice okulistycznej, 5. Analiza danych OCT w kierunku opracowania metryk opisujących błonę naczyniową oczu zdrowych i wyznaczników rozwoju chorób. Oferujemy: 1. Kandydat będzie pracował w interdyscyplinarnej grupie badawczej (fizycy, inżynierowie optyczni, inżynierowie elektroniczni, programiści, eksperci w dziedzinie metod analizy obrazów biomedycznych, okuliści), aktywnie rozwijającej współpracę międzynarodową i doświadczonej w komercjalizacji wyników badań naukowych. 2. Kandydat będzie miał możliwość sterowania rozwoju kariery zawodowej w kierunku akademickim lub przemysłowym. 3. Kandydat będzie miał możliwość pogłębiania wiedzy i umiejętności zgodnie ze swoimi zainteresowaniami w dowolnym z następujących obszarów: inżynieria biomedyczna, elektronika, programowanie (włączając GPU, sieci neuronowe, FPGA), analiza danych i obrazów biomedycznych, jak również w zakresie prowadzenia badań biomedycznych, analizy struktury i czynności tkanek biologicznych, rozwoju modeli numerycznych procesów czynnościowych zachodzących w obiektach biologicznych. 4. Kandydat będzie uczestniczył w międzynarodowych konferencjach, będzie miał możliwość uczestniczenia w różnorodnych szkoleniach naukowych i dotyczących rozwoju kariery zawodowej oraz poszerzenia lub nawiązania kontaktów zawodowych. Kwota wynagrodzenia: Brutto: 7 700 zł/miesiąc (wynagrodzenie, podatek, składki ZUS) Orientacyjna kwota wynagrodzenia netto: 5 000 zł/miesiąc Okres zatrudnienia: 19 miesięcy Data rozpoczęcia pracy: 1 listopada 2020 r., do zapełnienia stanowiska Dodatkowe informacje o rekrutacji (np. adres strony www): Szczegółowy regulamin konkursu wraz z informacjami dotyczącymi zasad oceny kandydatów można znaleźć na stronie: http://lab.fizyka.umk.pl/open-positions/ Position 1: Post-doctoral fellow position, downloads.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików