Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2019-12-15 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Jednostka organizacyjna
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
nauki techniczne, dyscyplina architektura i urbanistyka
liczba etatów
1
województwo
zachodniopomorskie
miasto
Szczecin
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
www.zut.edu.pl
słowa kluczowe
data publikacji
2019-12-15 00:00:00
data wygaśnięcia
2020-01-14 00:00:00
opis
Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze 1/1 etatu w Katedrze Architektury Krajobrazu Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie. Kandydat winien spełniać wymagania określone w art. 113 oraz art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Charakterystyka stanowiska: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych odpowiedzialny będzie za organizację i prowadzenie zajęć na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa na kierunku architektura krajobrazu w zakresie Kształtowania Krajobrazu Miast, Projektowania Krajobrazu, Planowania Przestrzennego oraz prowadzenia badań w dziedzinie nauki techniczne, dyscyplinie architektura i urbanistyka. Do obowiązków adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych należy kształcenie studentów, prowadzenie badań naukowych w zakresie architektury i urbanistyki oraz architektury krajobrazu, praca organizacyjna związana w działalnością naukowo-dydaktyczną Katedry Architektury Krajobrazu. Wymagania kwalifikacyjne: 1) wymagane wykształcenie: ukończone studia magisterskie na kierunku architektura i urbanistyka, stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka; 2) udokumentowane poszerzone wykształcenie w zakresie planowania przestrzennego i rewitalizacji obszarów miejskich; 3) doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych oraz udokumentowany dorobek naukowy w dyscyplinie architektura i urbanistyka, szczególnie w zakresie identyfikacji elementów tożsamości krajobrazu miejskiego w ramach oceny krajobrazu dla planowania procesów rewitalizacji w miastach; 4) doświadczenie dydaktyczne - wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu i organizacji zajęć dydaktycznych z przedmiotów związanych z krajobrazem miejskim, rewitalizacją obszarów miejskich i projektowaniem krajobrazu; 5) bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie; 6) biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie. Wykaz wymaganych dokumentów: 1) wniosek o zatrudnienie, 2) CV, 3) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 4) odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora, 5) wykaz dorobku naukowego, 6) inne osiągnięcia uzasadniające wystąpienie z wnioskiem o zatrudnienie, 7) program zamierzeń kandydata na przyszłym stanowisku, 8) udokumentowaną znajomość języka angielskiego, 9) oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie stanowił podstawowe miejsce pracy, 10) zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) - załącznik nr 1. Komplet dokumentów należy złożyć lub przesłać na adres: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Dziekanat, pokój nr 3, 71-434 Szczecin ul. J. Słowackiego 17, tel. 91 449 6250 Termin składania dokumentów upływa: do 14 stycznia 2020 r., godz. 15:00 Termin rozstrzygnięcia konkursu: 17 stycznia 2020 r. Proponowany okres zatrudnienia: od 20 stycznia 2020 r. na czas nieokreślony Komisja konkursowa może w uzasadnionych przypadkach zdecydować o przeprowadzeniu dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami. Komisja konkursowa nie jest organem decydującym o zatrudnieniu zarekomendowanego przez nią kandydata. Organem podejmującym decyzję o zatrudnieniu jest Rektor. W ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone. Załącznik nr 1 ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie danych osobowych zawartych w mojej ofercie w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. ……………………………….. Czytelny podpis kandydata Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, al. Piastów 17. 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest: a) pisemnie: na adres 70-310 Szczecin al. Piastów 17 lub e-mail IOD.kurek@zut.edu.pl b) telefonicznie: 91 449 4924, 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej. 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procedury rekrutacyjnej, a w przypadku przyjęcia do pracy przez okres zatrudnienia, a po jego zakończeniu przez okres zgodny z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie. 5. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej. 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody). 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) - gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Potwierdzam zapoznanie się z ww. informacją ……………………………….. Czytelny podpis kandydata
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików