Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

Asystent badawczo-dydaktyczny 2019-11-22 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Jednostka organizacyjna
Wydział Metali Nieżelaznych, AGH
stanowisko
Asystent badawczo-dydaktyczny
dziedzina nauki
inżynieria materiałowa
liczba etatów
1
województwo
małopolskie
miasto
Kraków
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://www.agh.edu.pl/uploads/media/1102_156_19_WMN_asystent_badawczo-dydaktyczny.pdf
słowa kluczowe
metalurgia, inżynieria materiałowa, elektrochemia
data publikacji
2019-11-22 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-11-27 00:00:00
opis
Wymagania:  stopień doktora w zakresie metalurgii, chemii lub nauki o materiałach (lub bliski termin obrony pracy doktorskiej potwierdzony dokumentem poświadczającym złożenie pracy do recenzji),  doświadczenie badawcze potwierdzone publikacjami,  znajomość technik badawczych w metalurgii, inżynierii materiałowej i elektrochemii (badania spektroskopowe, rentgenograficzne, spektrofotometryczne, elektrochemiczne i mikroskopowe)  umiejętność komputerowego sterowania aparaturą kontrolno-pomiarową i analizy danych pomiarowych,  udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B-2  aktywny udział w konferencjach i sympozjach,  gotowość do aplikowania o granty i projekty badawcze oraz uczestnictwa we współpracy krajowej i międzynarodowej,  potwierdzone dokumentami kierownictwo co najmniej jednego grantu ze środków publicznych  samodzielność w wykonywaniu prac badawczych i organizacyjnych.  Gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie chemii, metalurgii i inżynierii materiałowej w języku polskim i angielskim Kandydatem może zostać osoba, która spełnia następujące wymogi określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym:  posiada kwalifikacje określone w Ustawie,  ma pełną zdolność do czynności prawnych,  nie została ukarana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,  korzysta w pełni z praw publicznych. Przystępując do konkursu należy dostarczyć: 1) podanie, CV, kwestionariusz osobowy, 2) odpisy dyplomów oraz innych świadectw potwierdzających posiadane kwalifikacje, 3) dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego, 4) wykaz dorobku naukowego (wykaz publikacji: książki, artykuły, referaty opublikowane w materiałach konferencyjnych itp., wykaz opracowań badawczych i zastosowanych praktycznie, patenty itp.) i organizacyjnego (wykaz pełnionych funkcji w przeszłości i obecnie w uczelni lub poza uczelnią itp.), 5) autoreferat - opis profilu badawczego wykonywanych badań w ramach doktoratu i prac naukowo-badawczych, 6) oświadczenie czy AGH ma stanowić podstawowe miejsce pracy, w rozumieniu Ustawy, kandydata po jego zatrudnieniu, 7) pozytywną opinię z przebiegu dotychczasowej pracy/studiów doktorskich. Akademia Górniczo-Hutnicza nie wymaga od Państwa jakichkolwiek innych informacji niż wynikające z przepisów prawa ( tj. imię/imiona i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Państwa, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia). Jeżeli jednak zdecydują się Państwo dołączyć do zgłoszenia swoje zdjęcie lub inne informacje, prosimy o wypełnienie i dołączenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowiące załącznik do komunikatu. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji procesu rekrutacji na ww. stanowisko pracy jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków. Z pełną treścią informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych można się zapoznać na stronie internetowej AGH w zakładce Ochrona Danych Osobowych (www.agh.edu.pl/RODO). Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny. Wygranie konkursu nie jest równoznaczne z zapewnieniem zatrudnienia kandydata. Stanowi wyłącznie rekomendację w tym zakresie dla Rektora. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor. Wnioski prosimy składać w Biurze Dziekana Wydziału Metali Nieżelaznych AGH, Kraków al. Mickiewicza 30, paw.A-2 II p. p.226 do dnia 27 listopada 2019 r. Termin rozstrzygnięcia konkursu do dnia 31 grudnia 2019 r
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików