Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2020-07-08 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki Akademia Morska w Szczecinie
Jednostka organizacyjna
Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki Katedra Elektrotechniki i Energoelektroniki
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
automatyka, elektronika i elektrotechnika
liczba etatów
1
województwo
dolnośląskie
miasto
Szczecin
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
http://bip.am.szczecin.pl/dokumenty/459
słowa kluczowe
data publikacji
2020-07-08 00:00:00
data wygaśnięcia
2020-08-07 00:00:00
opis
Dziekan Wydziału Mechatroniki i Elektrotechniki Akademii Morskiej w Szczecinie za zgodą Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko: ASYSTENTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Elektrotechniki i Energoelektroniki – dyscyplina Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika. Kandydat powinien spełniać warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. – (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) i statucie AMS. Od kandydata wymaga się posiadania: • tytułu zawodowego co najmniej magistra inżyniera w zakresie elektrotechniki lub pokrewnej, • tematu pracy doktorskiej, • dobrej znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację oraz pisanie publikacji naukowych – mile widziana znajomość języka niemieckiego, • udokumentowane doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu energoelektroniki, podstaw elektrotechniki, elektroniki, elektrotechniki okrętowej, • umiejętność stosowania technik informatycznych do badań naukowych i prezentacji wyników, znajomość oprogramowania naukowego, • zainteresowanie problemami techniki morskiej, motywacji do ustawicznego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji, • prowadzenie zajęć w języku polskim, • posiadanie ważnego świadectwa kwalifikacyjnego E i D w zakresie napięć do i powyżej 1 kV. Zgłoszenie powinno zawierać: 1. podanie, CV, kwestionariusz osobowy, 2. oryginały dyplomów potwierdzające posiadane kwalifikacje lub ich uwierzytelnione kopie (do wglądu), 3. informacje o przebiegu pracy zawodowej, 4. informacje o dorobku dydaktycznym i naukowym, 5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy na ww. stanowisku, 6. w przypadku podania danych szczególnych lub innych danych nie wskazanych w przepisach prawa pracy – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celach przeprowadzenia konkursu. Dokumenty należy składać do dnia 07.08.2020 r. w Dziekanacie Wydziału Mechatroniki i Elektrotechniki Akademii Morskiej w Szczecinie, pok. 054 lub w Sekretariacie Katedry Elektrotechniki i Energoelektroniki, pok. 04 ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin. Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 91 48 09 955, 91 48 09 385. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 06.07.2020 r. Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie AMS procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w drodze konkursu podejmuje Rektor, po otrzymaniu opinii Prorektora ds. Kształcenia. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie BIP Akademii Morskiej w Szczecinie: http://bip.am.szczecin.pl/dokumenty/459 Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików