Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2020-07-14 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie
Jednostka organizacyjna
Instytut Badań i Rozwoju
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
: nauki socjologiczne, kryminologia, pedagogika
liczba etatów
1
województwo
mazowieckie
miasto
Warszawa
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://bip.wskip.edu.pl/index.php?c=article&id=204
słowa kluczowe
data publikacji
2020-07-14 00:00:00
data wygaśnięcia
2020-08-13 00:00:00
opis
Instytucja: Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie Miasto: Warszawa, Kalisz Słowa kluczowe: nauki socjologiczne, kryminologia, pedagogika, adiunkt, zajęcia dydaktyczne, badania naukowe PODSTAWOWE ZADANIA: 1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie; 2. Realizowanie badań naukowych dotyczących zagadnień związanych ze specyfiką badań prowadzonych w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie (m.in. profilaktyka przestępczości, kryminologia, polityka kryminalna, readaptacja społeczna, bezpieczeństwo publiczne); 3. Udział w pracach organizacyjnych w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie; 4. Podejmowanie działalności naukowej ukierunkowanej na budowanie dorobku naukowego Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, w tym: a. popularyzacja wiedzy poprzez publikowanie wyników badań naukowych w czasopismach i wydawnictwach oraz mediach; b. aktywne reprezentowanie Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie na konferencjach naukowych. WYMAGANIA PODSTAWOWE: 1. posiadanie stopnia naukowego doktora; 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 3. niekaralność za przestępstwo umyślne; 4. władanie biegle językiem angielskim w mowie i piśmie. PREFEROWANE BĘDĄ OSOBY: 1. posiadające doświadczenie w realizacji badań naukowych z obszaru nauk społecznych (m.in. udział w badaniach, projektach badawczych, grantach); 2. posiadające doświadczenie w pracy dydaktycznej oraz popularyzacji wiedzy z zakresu nauk socjologicznych, kryminologii lub/i pedagogiki resocjalizacyjnej (np. prowadzenie zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej; prowadzenie szkoleń lub warsztatów); 3. będące autorami publikacji naukowych z zakresu socjologii, kryminologii lub/i pedagogiki resocjalizacyjnej, w tym publikacji anglojęzycznych; 4. posiadające doświadczenie w zakresie prac organizacyjnych w uczelni wyższej (np. komisje uczelniane, opieka nad kołami naukowymi, prowadzenie rekrutacji, promocja uczelni); 5. władające biegle językiem angielskim; 6. dające rękojmię terminowego wykonywania prac dydaktycznych i badawczych podejmowanych w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie; 7. wyrażające gotowość realizacji zajęć dydaktycznych w terenie (w tym w Kaliszu, w Warszawie i jej okolicach). OFERTY POWINNY ZAWIERAĆ: 1. Podanie skierowane do Rektora-Komendanta; 2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie z oświadczeniem o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną (zał. nr 1 i 3); 3. Curriculum vitae; 4. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje; 5. Wykaz osiągnięć dydaktycznych; 6. Kopie świadectw pracy i referencji (jeżeli kandydaci posiadają z poprzednich miejsc pracy); 7. Oświadczenie zgodne z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 poz. 85, z późn. zm.) (zał. nr 2); 8. Oświadczenie o podstawowym lub dodatkowym miejscu pracy (zał. nr 4). Termin i miejsce składania dokumentów: Osoba zainteresowana winna złożyć wymagane dokumenty w siedzibie Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, ul. Wiśniowa 50, w godzinach 9:00-15:00 lub za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej w terminie do 13 sierpnia 2020 (liczy się data wpływu dokumentów do WSKiP w Warszawie). Dokumenty składane w siedzibie Uczelni powinny być w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy – adiunkt, pedagogika – Instytut Badawczo - Rozwojowy”. Rozpatrywane będą tylko kompletne zgłoszenia (dokumenty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane). Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu będzie równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Nie zwracamy złożonych dokumentów. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: +48 22 6024414. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do ośmiu tygodni od terminu składania ofert. Uczelnia nie zapewnia mieszkania. Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor-Komendant. WSKiP zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików