Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2020-07-21 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Jednostka organizacyjna
Wydział Architektury Wnętrz
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
architektura wnętrz
liczba etatów
1
województwo
małopolskie
miasto
Kraków
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://bip.asp.krakow.pl/konkursy-na-stanowiska/ogloszenia
słowa kluczowe
data publikacji
2020-07-21 00:00:00
data wygaśnięcia
2020-08-21 00:00:00
opis
Na podstawie art. 119 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.jedn. Dz. U. z 2020r. poz.85 z późn. zm.) oraz §53 ust. 2 Statutu ASP w Krakowie ogłaszam konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w I Pracowni Projektowania Przestrzeni Ekspozycyjnych na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (z możliwością powierzenia funkcji kierownika pracowni)   I. Warunki udziału w konkursie: spełnienie wymogów art. 113 przywołanej wyżej ustawy, tytuł zawodowy magistra sztuki uzyskany w zakresie architektury wnętrz, stopień doktora sztuki, udokumentowany dorobek artystyczny i naukowy w zakresie architektury wnętrz, w szczególności przestrzeni ekspozycyjnych, posiadanie predyspozycji do pracy dydaktycznej potwierdzone pozytywną opinią promotora lub dotychczasowego bezpośredniego przełożonego w uczelni wyższej. II. Preferowane kwalifikacje i kompetencje: stopień doktora habilitowanego sztuki uzyskany w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe, dobra znajomość obsługi programów komputerowych z zakresu projektowania, co najmniej w zakresie: Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Adobe After Effect lub Da Vinci Resolve, Adobe Illustrator, dobra znajomość obsługi programów komputerowych z zakresu grafiki 3D w szczególności 3D Studio znajomość języka angielskiego na poziomie C1. III. Wymagane dokumenty: zgłoszenie konkursowe, życiorys zawodowy uwzględniający przebieg kariery naukowej, artystycznej, dydaktycznej i osiągnieć organizacyjnych, oświadczenie dotyczące spełnienia wymogów określonych w art. 113 cytowanej wyżej ustawy, kopie dokumentów stwierdzających posiadanie wymaganych i dodatkowych kwalifikacji, w tym portfolio dokumentujące osiągnięcia artystyczne i naukowe, zgoda na przetwarzanie danych osobowych na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia. IV. Termin i miejsce składania dokumentów: Termin składania dokumentów upływa z dniem 21.08.2020 r. Miejsce przyjmowania dokumentów: dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie na Dzienniku Podawczym (w budynku głównym ASP w Krakowie przy pl. Matejki 13) lub pocztą (na adres: Dział Spraw Pracowniczych Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, pl. Matejki 13, 31-157 Kraków) lub na adres mailowy praca@asp.krakow.pl przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu przesyłki) z dopiskiem na kopercie/w temacie maila: "oferta w konkursie na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w I Pracowni Projektowania Przestrzeni Ekspozycyjnych na Wydziale Architektury Wnętrz”  V. Termin rozstrzygnięcia konkursu:            Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia:  30.09.2020 r. ASP w Krakowie zastrzega sobie prawo do powiadomienia o wynikach konkursu jedynie tego kandydata, który zostanie wybrany. ASP w Krakowie zastrzega sobie prawo niewyłonienia kandydata do zatrudnienia.  
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików