Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

profesor nadzwyczajny 2019-07-30 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Jednostka organizacyjna
Wydział Nauk Społecznych
stanowisko
profesor nadzwyczajny
dziedzina nauki
bezpieczeństwo narodowe
liczba etatów
1
województwo
łódzkie
miasto
Piotrków Trybunalski
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
słowa kluczowe
data publikacji
2019-07-30 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-11-29 00:00:00
opis
Opis ogłoszenia 1. posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauki społeczne, dyscyplina: nauki o bezpieczeństwie lub nauki o obronności 2. udokumentowane doświadczenie praktyczne związane z bezpieczeństwem narodowym; 3. dorobek naukowy w zakresie nauk o bezpieczeństwie i/lub nauk o obronności (monografie, artykuły naukowe), a w szczególności: strategii bezpieczeństwa i/lub bezpieczeństwa narodowego, wewnętrznego, publicznego i/lub zarządzania kryzysowego; 4. czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach krajowych i międzynarodowych; 5. czynny udział w organizacji międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych; 6. posiadanie doświadczenia zawodowego w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni (wydziale) prowadzącej kierunki studiów związane z bezpieczeństwem lub obronnością; 7. wskazana znajomość języka kongresowego; 8. doświadczenie w kierowaniu pracami dyplomowymi. Adres pod który należy składać dokumenty Sekretariat Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim ul. J. Słowackiego 114/116, p. 109 97-300 Piotrków Trybunalski Termin rozstrzygnięcia konkursu 08.01.2020 r. Wymagane dokumenty 1. Podanie o zatrudnienie 2. Kwestionariusz osobowy 3. Odpis dyplomu 4. Życiorys zawodowy 5. Informacja o dorobku naukowym i dydaktycznym 6. Wykaz publikacji, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji od uzyskania tytułu/stopnia naukowego. Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowych sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku uzyskania stopnia naukowego poza granicami Polski należy dołączyć dokument stwierdzający równoważność posiadanego stopnia i tytułu z polskim odpowiednikiem (jeżeli wydanie takiego dokumentu przewidują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa). W ofercie pracy należy umieścić klauzulę o następującej treści: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce. Administrator informuje, że: 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. 2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa – Kodeksu pracy oraz na podstawie Pani/Pana zgody. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – do czasu odwołania zgody. 5. Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych. 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 7. Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w odniesieniu do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w oparciu o tę podstawę, które nastąpiło przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać pisząc na adres e-mail: wydzialns@unipt.pl 8. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia danych w odniesieniu do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 10. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików