Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2019-10-30 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
inżynieryjno-techniczne
liczba etatów
1
województwo
małopolskie
miasto
Kraków
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://bip.malopolska.pl/urkrakow,m,314192,2019.html
słowa kluczowe
adiunkt badawczo-dydaktyczny, inżynieria mechaniczna
data publikacji
2019-10-30 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-12-02 00:00:00
opis
Kraków 30.10.2019r. DWIPiE/1102-951/2019 KONKURS Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w wymiarze pełnego etatu w Katedrze Inżynierii Produkcji, Logistyki i Informatyki Stosowanej Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na tym stanowisku powinni spełniać następujące warunki: Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. 2016, poz. 1842) i posiadają: 1) dorobek naukowy: a) stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria mechaniczna, b) uznany dorobek publikacyjny w dyscyplinie inżynieria mechaniczna, rolnictwo i ogrodnictwo (potwierdzony publikacjami naukowymi z listy JCR), c) uzdolnienia do pracy naukowej, dydaktycznej i wychowawczej; d) odbyte staże naukowe (krajowe lub zagraniczne). 2) działalność dydaktyczna: a) są komunikatywne i posiadają umiejętność przekazywania wiedzy; b) ukończyły lub uczestniczą w kursie kwalifikacyjnym pedagogicznym; c) posiadają przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów: Prognozowanie i symulacje w przedsiębiorstwie, Modelowanie i symulacja procesów logistycznych oraz Zarządzanie łańcuchem dostaw d) posiadają doświadczenie dydaktyczne; e) posiadają potwierdzoną dobrą znajomość języka obcego. Dodatkowe wymagania stawiane kandydatom: a) doświadczenie w prowadzeniu pomiarów laboratoryjnych, b) doświadczenie w nauczaniu na odległość, c) wykazują zdolność współpracy w zespołach interdyscyplinarnych w myśl transferu technologii między sferą nauki i gospodarki; d) posiadają umiejętność prezentacji prac naukowo-badawczych, potwierdzoną udziałem w konferencjach naukowych. Wykaz wymaganych dokumentów:  podanie do JM Rektora w Krakowie,  życiorys,  kwestionariusz osobowy,  odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,  odpis dyplomu doktora habilitowanego,  wykaz opublikowanych prac naukowych wraz z informacją o klasyfikacji punktowej (Impact Factor i punktacja MNiSW) czasopisma, w którym prace te zostały opublikowane,  informacja o zainteresowaniach oraz osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej,  informacja o ukończeniu lub uczestnictwie w kursie kwalifikacyjnym pedagogicznym,  oświadczenie, że UR w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy po zatrudnieniu na ww. stanowisku,  oświadczenie o niekaralności,  informacje o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej oraz formularz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do pobrania na stronie https://bip.malopolska.pl/urkrakow,m,306914,2018.html. Kandydatem może zostać osoba, która spełnia następujące wymogi określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym: • posiada kwalifikacje określone w Ustawie, • ma pełną zdolność do czynności prawnych, • nie została ukarana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne, • korzysta w pełni z praw publicznych. Dokumenty należy złożyć do 02.12.2019r. w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja, 30-149 Kraków, ul. Balicka 116B. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 09.12.2019 r. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem Jego oferty. Uwaga: Uczelnia nie zapewnia mieszkania.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików