Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2020-06-15 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Łódzki
Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
nauki społeczne
liczba etatów
1
województwo
łódzkie
miasto
Łódź
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
słowa kluczowe
data publikacji
2020-06-15 00:00:00
data wygaśnięcia
2020-07-15 00:00:00
opis
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu, Zakład Podstaw Marketingu Miasto: Łódź Stanowisko: asystent w wymiarze pełnego etatu (stanowisko badawczo-dydaktyczne) Dyscyplina naukowa: Nauki o Zarządzaniu i Jakości Data ogłoszenia: 16.06.2020 Termin składania ofert: 15.07.2020 Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs należy przesłać na adres: Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź Telefon kontaktowy: 42 635 52 05 lub e-mail: km.wz@uni.lodz.pl Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko asystenta Kandydat na ww. stanowisko powinien spełniać wymogi art. 113, art. 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r., poz. 1668) oraz Statutu Uniwersytetu Łódzkiego przy uwzględnieniu art.246 ust.5 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1669). Wymagania: Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria merytoryczne: − uzyskany stopień magistra w dziedzinie nauk społecznych; − zainteresowania badawcze w zakresie podstaw marketingu, zachowań konsumenckich, nowoczesnych narzędzi marketingowych − posiadać dorobek publikacyjny z zakresu marketingu z wykorzystaniem własnych badań empirycznych (co najmniej 1 publikacja w wydawnictwach uwzględnionych na aktualnej liście MNiSW); − posiadać doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu e-biznesu, budowania relacji z klientami, rozwoju umiejętności profesjonalnych, brandingu i komunikacji marketingowej. − biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędna do prowadzenia zajęć dydaktycznych, przygotowywania tekstów naukowych oraz wygłaszania referatów konferencyjnych w tym języku; − biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, niezbędna do prowadzenia zajęć dydaktycznych, przygotowywania tekstów naukowych oraz wygłaszania referatów konferencyjnych w tym języku; − udział w co najmniej 2 konferencjach naukowych lub biznesowych; Dodatkowe wymagania: − znajomość narzędzi analityki webowej (w szczególności Google Analytics) − znajomość systemów reklamowych (w szczególności Google Ads, Facebook Ads) Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora UŁ oraz załączniki wymienione poniżej: ▪ kwestionariusz osobowy, ▪ CV z uwzględnieniem dorobku naukowo-dydaktycznego, ▪ odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, ▪ wykaz publikacji, ▪ informację dotyczącą stopnia znajomości języka polskiego (w przypadku obcokrajowców), ▪ dokumenty potwierdzające wymagania określone w ogłoszeniu (m.in. publikacje, udział w konferencjach, prowadzone zajęcia dydaktyczne, zaświadczenia). Termin rozstrzygnięcia konkursu – 20.09.2020 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKA 1. Administratorem danych osobowych pracowników jako pracodawca jest: Uniwersytet Łódzki z siedzibą przy ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź, zwany dalej: "Administratorem"; 2. W każdym przypadku Pan/Pani może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: 1) na wyżej wskazany adres korespondencyjny z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych pok. 203; 2) e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej: iod@uni.lodz.pl; 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy o pracę; 4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa m.in. kodeksu pracy i innych przepisów prawa pracy, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i innych przepisów podatkowych; 5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu i na rzecz pracodawcy na podstawie zawartej umowy oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa; 6. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach państwowych oraz innymi przepisami prawa; 7. Jednocześnie pracodawca informuje, że ma Pan/Pani prawo do: 1) dostępu do swoich danych osobowych, 2) ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych jeżeli dotyczy, 4) przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z pracodawcą, 5) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2. 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zawarcie umowy o pracę. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. c i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1).
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików