Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2019-10-25 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Jednostka organizacyjna
Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki
liczba etatów
1
województwo
małopolskie
miasto
Kraków
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://bip.asp.krakow.pl/konkursy-na-stanowiska/konkurs-na-stanowisko-asystenta-w-grupie-pracownikow-badawczo-dydaktycznych-w-katedrze-technologii-i-technik-dziel-sztuki-na-wydziale-konserwacji-i-restauracji-dziel-sztuki-asp
słowa kluczowe
data publikacji
2019-10-25 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-11-25 00:00:00
opis
Konkurs na stanowisko asystenta w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Na podstawie art. 119 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. poz.1668 z późn. zm.) oraz §53 ust. 2 Statutu ASP w Krakowie ogłaszam konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Technologii i Technik Dzieł Sztuki na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie I. Warunki udziału w konkursie: 1. spełnienie wymogów art. 113 przywołanej wyżej ustawy 2. tytułu magistra sztuki w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki w specjalności konserwacja i restauracja malarstwa, 3. prowadzenie aktywnie działalności artystycznej lub naukowej 4. posiadanie predyspozycji do pracy artystycznej lub naukowej, w szczególności w zakresie technologii i technik dawnej sztuki oraz rzemiosła oraz wykonywania kopii malarskich w różnych technikach i na różnych podobraziach II. Preferowane kwalifikacje i kompetencje: 1. uzyskanie ponadprzeciętnych ocen z przedmiotów związanych z technologią i technikami malarskimi na studiach magisterskich, na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki, 2. dodatkowe wykształcenie w zakresie związanym z ochroną dziedzictwa kultury. III. Wymagane dokumenty: 1. zgłoszenie konkursowe, 2. życiorys zawodowy, 3. oświadczenie dotyczące spełnienia wymogów określonych w art. 113 cytowanej wyżej ustawy, 4. kopie dokumentów stwierdzających posiadanie wymaganych i dodatkowych kwalifikacji, w tym portfolio dokumentujące osiągnięcia artystyczne i naukowe 5. zgoda na przetwarzanie danych osobowych na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia. III. Termin i miejsce składania dokumentów: Termin składania dokumentów upływa z dniem 25.11.2019 r. Miejsce przyjmowania dokumentów: Dokumenty należy składać na Dzienniku Podawczym (w bu-dynku głównym ASP w Krakowie przy pl. Matejki 13) lub pocztą (na adres: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, pl. Matejk 13, 31-157 Kraków przy czym o zachowaniu terminu decy-duje data wpływu przesyłki) z dopiskiem: "oferta w konkursie na stanowisko asystenta w grupie pra-cowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Technologii i Technik Dzieł Sztuki na Wydziale Kon-serwacji i Restauracji Dzieł Sztuki” IV. Termin rozstrzygnięcia konkursu: Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia: 31.12.2019 r. ASP w Krakowie zastrzega sobie prawo do powiadomienia o wynikach konkursu jedynie tego kandydata, który zostanie wybrany. ASP w Krakowie zastrzega sobie prawo niewyłonienia kandydata do zatrudnienia.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików