Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

instruktor 2018-06-06 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
Jednostka organizacyjna
Wydział Nauk Medycznych
stanowisko
instruktor
dziedzina nauki
nauki medyczne, nauki o zdrowiu
liczba etatów
3
województwo
opolskie
miasto
Opole
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
www.wsm.opole.pl
słowa kluczowe
pielęgniarstwo, instruktor, konkurs
data publikacji
2018-06-06 00:00:00
data wygaśnięcia
2018-06-21 00:00:00
opis
PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W OPOLU Opole, dn. 06.06.2018 r. Na podstawie art. 118 a ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. z dnia 30 października 2017 r. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.) Dziekan Wydziału Nauk Medycznych, za zgodą Rektora, ogłasza konkurs na stanowiska instruktorów na kierunku pielęgniarstwo (3 etaty) Osoby ubiegające się o stanowisko instruktora powinny przedłożyć: a) zgłoszenie do konkursu adresowane do Dziekana Wydziału, b) podanie do Rektora o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem, c) życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej (cv), d) dokumenty potwierdzające kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska (dyplom pielęgniarki/licencjata pielęgniarstwa oraz dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku Pielęgniarstwo – kserokopie/oryginały do wglądu w czasie rozmowy konkursowej), e) dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu dla danego stanowiska – prawo wykonywania zawodu pielęgniarki (kserokopia/oryginał do wglądu w czasie rozmowy konkursowej), f) dokumenty poświadczające posiadaną specjalizację, g) wykaz dorobku naukowego i zawodowego kandydata, h) świadectwa pracy (kserokopie/ oryginały do wglądu w czasie rozmowy konkursowej), i) oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, j) informację o zamiarze wykonywania/nie wykonywania dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy lub zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej, k) podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie ze wzorem znajdującym się na stronie internetowej Uczelni w zakładce „PRACA”, l) oświadczenie o niekaralności. Zgłoszenie do konkursu wraz z kompletem dokumentów należy przesłać, w zamkniętych kopertach i ze wskazaniem stanowiska objętego konkursem, na adres: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu ul. Katowicka 68, 45-060 Opole (Biuro Dziekana – p.208) Termin składania dokumentów upływa w dniu 14 czerwca 2018 r. Rozmowa konkursowa odbędzie się w dniu 15 czerwca 2018 r. O godzinie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Komisja zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę tylko tych kandydatów, którzy zostaną wybrani na podstawie analizy dostarczonych dokumentów. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 21 czerwca 2018 r. O wynikach konkursu zainteresowani powiadomieni zostaną przez przewodniczącego komisji konkursowej w ciągu dwóch tygodni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Brak złożenia kompletu dokumentów w terminie stanowi wystarczającą podstawę do odrzucenia kandydatury zainteresowanego bez wezwania do uzupełnienia braków. Dziekan Wydziału Nauk Medycznych dr n. med. Edyta Kędra
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików