Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

instruktor 2019-01-18 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
PWSZ w Chełmie
Jednostka organizacyjna
PWSZ w Chełmie
stanowisko
instruktor
dziedzina nauki
nauki o zdrowiu
liczba etatów
2
województwo
lubelskie
miasto
Chełm
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
http://www.bip.pwsz.chelm.pl/index.php?strona=aktualne
słowa kluczowe
data publikacji
2019-01-18 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-02-18 00:00:00
opis
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.). Kandydaci powinni: - posiadać minimum tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub magistra pielęgniarstwa ze specjalizacją zawodową; - posiadać czynne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki; - posiadać minimum 10 letni staż pracy w podmiocie leczniczym zgodny z przedmiotem nauczania; - mieć doświadczenie w prowadzeniu kształcenia praktycznego dla studentów kierunku Pielęgniarstwo (zajęcia praktyczne i/lub praktyki zawodowe); - mieć możliwość prowadzenia zajęć praktycznych z przedmiotu „Opieka Paliatywna” dla studentów III roku studiów licencjackich na kierunku „Pielęgniarstwo” w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 w oddziale opieki paliatywnej na terenie podmiotu leczniczego, z którym Uczelnia ma podpisaną umowę o współpracy potwierdzone zgodą Dyrektora podmiotu leczniczego. Podmiot leczniczy, w którym będą realizowane zajęcia praktyczne powinien znajdować się w odległości maksymalnie 100 km od siedziby Uczelni oraz posiadać akredytację Ministra Zdrowia i/lub Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008; - mieć możliwość zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, jako podstawowym miejscu pracy; - władać biegle językiem polskim. Wymagane dokumenty: 1. Podanie do J. M. Rektora PWSZ w Chełmie o zatrudnienie; 2. Życiorys zawodowy; 3. Kwestionariusz osobowy; 4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i posiadane kwalifikacje (odpisy lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem); 5. Zobowiązanie do podjęcia pracy w PWSZ jako podstawowym miejscu pracy; 6. Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.); 7. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO). Klauzula informacyjna: Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie z siedzibą przy ul. Pocztowej 54, 22-100 Chełm, adres e-mail: rektorat@pwsz.chelm.pl, tel. (82) 565 88 95. 2. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie funkcjonuje Inspektor Ochrony Danych, nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@pwszchelm.edu.pl, tel. 665 170 003 lub pod adresem Inspektor Ochrony Danych ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm. 3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko „Konkurs na stanowisko Instruktor kształcenia praktycznego – Pielęgniarstwo 4” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 4. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa lub w przypadku, gdy Uczelnia powierzy podmiotom trzecim przetwarzanie tych danych 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 6. Dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji. 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania sprostowania swoich danych, prawo żądania usunięcia swoich danych lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo do cofnięcia w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych. 8. Wniesienie żądania usunięcia danych lub cofniecie zgody na przetwarzanie danych w trakcie procesu rekrutacji jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie. 9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych. 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. Zgłoszenia wraz z dokumentami należy składać do 18-02-2019 r. Kancelarii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, 22-100 Chełm, ul. Pocztowa 54, pok. 102 w godz.: 8.00-15.00. W przypadku przesłania dokumentów decyduje data ich wpływu do Kancelarii Uczelni. Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z opisem „Konkurs na stanowisko Instruktor kształcenia praktycznego – Pielęgniarstwo 4” Ilość etatów 2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 19-02-2019 r. Planowany termin zatrudnienia: 26-02-2019 r. PWSZ w Chełmie zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata. Uczelnia zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami. Wygranie konkursu nie stanowi gwarancji zatrudnienia. PWSZ w Chełmie nie zapewnia zakwaterowania.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików