Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

Profesor uczelni 2019-11-07 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Politechnika Warszawska
Jednostka organizacyjna
Wydział Administracji i Nauk Społecznych
stanowisko
Profesor uczelni
dziedzina nauki
filozofia
liczba etatów
1
województwo
mazowieckie
miasto
Warszawa
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Profesor-Uczelni-Wydzial-Administracji-i-Nauk-Spolecznych
słowa kluczowe
profesor uczelni, pełny etat , filozofia, narzędzia formalne w filozofii, filozofia formalna
data publikacji
2019-11-07 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-12-07 00:00:00
opis
Od kandydata oczekuje się w szczególności: • podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawowym miejscu pracy na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych; • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz swobodną wymianę naukową; • wykazanie co najmniej trzech artykułów naukowych (mogą to być także artykuły współautorskie) opublikowanych w latach 2013-2019 w czasopismach, które mają aktualnie przypisane co najmniej 100 pkt. w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (wykaz ogłoszony jako załącznik komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów). W przypadku zatrudnienia od pracownika będzie się wymagać m.in.: • opracowania i złożenia w każdym roku zatrudnienia dwóch wniosków (do momentu otrzymania projektu) o finansowanie projektu badawczego w ramach konkursów ogłoszonych przez NCBiR, NCN, ERC lub w ramach innych krajowych bądź międzynarodowych konkursów. • opracowania co najmniej 2 artykułów i złożenia ich do druku w czasopiśmie naukowym (za co najmniej 70 pkt.), które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub opracowania monografii i złożenia jej w wydawnictwie, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie (poziom II) sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. • pisemnego oświadczenia upoważniającego Politechnikę Warszawską do wykazania na potrzeby ewaluacji osiągnięć wskazanych w pkt 1 i 2. • aktywnego włączenia się w życie naukowe Wydziału, Zakładu i Międzynarodowego Centrum Ontologii Formalnej, w tym organizowanie międzynarodowych seminariów i konferencji. • prowadzenia dydaktyki na rzecz Wydziału i Politechniki Warszawskiej. Wymienione dokumenty należy składać w Sekretariacie Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, 00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1, pok. 203, tel. (22) 234-59-58 lub (22) 234-64-17. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia. Kandydaci, których oferty nie zostaną przyjęte, otrzymają zwrot dokumentów. Wygranie konkursu nie oznacza decyzji o zatrudnieniu.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików