Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2020-07-21 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Jednostka organizacyjna
Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
nauki rolnicze
liczba etatów
1
województwo
mazowieckie
miasto
Warszawa
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
http://www.indm.sggw.pl/
słowa kluczowe
asystent, mechaniczna obróbka drewna, technologie materiałowe
data publikacji
2020-07-21 00:00:00
data wygaśnięcia
2020-08-31 00:00:00
opis
Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o w/w stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668.), w Statucie Uczelni (zał.1, 6) oraz Uchwale Nr 51 – 2017/2018 Senatu SGGW z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Do obowiązków kandydata (-tki) będzie należało prowadzenie badań naukowych, aktywne pozyskiwanie funduszy na badania naukowe, a także prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunkach studiów technologia drewna i meblarstwo w INDiM SGGW. Poszukiwany jest kandydat (-tka), który charakteryzuje się następującymi cechami: • posiada min. tytuł zawodowy magistra inżyniera w dziedzinie nauk rolniczych i/lub nauk inżynieryjno-technicznych, • wykazuje zainteresowania naukowe i zdolności do ich rozwijania, • jest przygotowany (-a) do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim, • posiada co najmniej dobrą znajomość języka angielskiego, t.j. w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych, a także prowadzenie zajęć dydaktycznych, • powinien mieć doświadczenie w pracy przy urządzeniach analitycznych z zakresu mikroskopii optycznej, skaningowej i/lub spektrometrii EDS lub pokrewnych, • powinien być współautorem 4 artykułów naukowych w czasopismach z listy Filadelfijskiej (w ciągu ostatnich 5 lat), • powinien odbyć minimum 2 tygodniowy staż naukowy (naukowo-badawczy) w zagranicznym ośrodku naukowym, Oczekuje się, że wyłoniony kandydat w oświadczeniu o przypisaniu do dyscyplin naukowych zadeklaruje, co najmniej w 75%, dyscyplinę nauki leśne. Szczegółowych informacji udziela Kierownik Katedry Mechanicznej Obróbki Drewna, dr inż. Jacek Wilkowski, tel. (22) 5938570, e-mail: jacek_wilkowski@sggw.edu.pl Zgłoszenia wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w okresie od dnia 18 sierpnia do dnia 31 sierpnia 2020 roku do godziny 15:00 (decyduje data wpływu dokumentów) w Sekretariacie Instytutu Nauk Drzewnych i Meblarstwa SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159, pok. 2/14B Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty: 1. Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko, kierowane do JM Rektora SGGW; 2. Życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej; 3. Kwestionariusz osobowy; 4. Odpis dyplomu stwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra; 5. Wykaz osiągnięć naukowych; 6. Oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań art. 113 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668). 7. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu wymagane będzie odpowiednie zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (druki wydaje Biuro Spraw Osobowych SGGW). Data rozstrzygnięcia konkursu: 3 września 2020 r. Komisja konkursowa ma prawo nie wyłonić́ żadnego kandydata do zatrudnienia. Prosimy o załączenie następującego oświadczenia: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) Klauzula informacyjna: Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko asystenta przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.edu.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików