Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2019-11-12 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Jednostka organizacyjna
Instytut Automatyki
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
nauki techniczne
liczba etatów
1
województwo
śląskie
miasto
Gliwice
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
słowa kluczowe
data publikacji
2019-11-12 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-12-11 00:00:00
opis
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie ”Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1668) oraz w Statucie Politechniki Śląskiej z dnia z dnia 03.06.2019 roku Kandydat powinien posiadać: • Stopień doktora (lub równoważnik) w dziedzinie biochemii, biologii molekularnej lub biotechnologii uzyskany nie wcześniej niż w 2012 roku Wymagania dodatkowe: • Doświadczenie badawcze w dziedzinie biologii molekularnej i komórkowej, biologii nowotworów oraz genomiki w zakresie zadań projektu (w szczególności umiejętność prowadzenia hodowli komórkowych i wykonania eksperymentów wyjaśniających zależności pomiędzy NF-κB i EMT udokumentowana publikacjami w czasopismach o zasięgu międzynarodowym), • Silna motywacja do pracy potwierdzona referencjami opiekuna naukowego i publikacjami, • Dobra znajomość języka polskiego i angielskiego Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w Biurze Dziekana Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, 44-100 Gliwice, ul. Akademicka 16, następujących dokumentów: • podanie o zatrudnienie, • kwestionariusz osobowy, • kopia świadectwa maturalnego lub inny dokument państwowy poświadczający znajomość języka polskiego, • kopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora, • informacja o dorobku naukowym i dydaktycznym, • opinia co najmniej jednego nauczyciela akademickiego z tytułem naukowym lub stopniem doktora habilitowanego, • oświadczenie, czy Politechnika będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy. Termin składania dokumentów upływa z dniem 11.12.2019 roku. Rozstrzygnięcie konkursu oraz powiadomienie kandydatów o jego rezultacie odbędzie się w terminie do 7 dni od dnia 11.12.2019 roku.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików