Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

instruktor 2019-10-15 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi - Wydział Sztuk Pięknych
Jednostka organizacyjna
Wydział Sztuk Pięknych
stanowisko
instruktor
dziedzina nauki
dziedzina sztuki
liczba etatów
1
województwo
łódzkie
miasto
Łódź
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://www.asp.lodz.pl/index.php/pl/o-akademii/praca-w-asp/991-191015-191115-instruktor-mir
słowa kluczowe
data publikacji
2019-10-15 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-11-14 00:00:00
opis
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i § 144 ust. 2 Statutu ASP w Łodzi oraz posiadać następujące kwalifikacje: 1. Posiadać tytuł zawodowy magistra, ukończone studia w zakresie sztuk plastycznych; 2. Posiadać udokumentowany dorobek i działalność w zakresie sztuk plastycznych; 3. Posiadać predyspozycje do pracy dydaktycznej: 4. Znajomość języka polskiego. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje w szczególności: 1. Kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów; 2. Prowadzenie zajęć dydaktycznych; 3. Przygotowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych, prezentacji na potrzeby prowadzonych zajęć dydaktycznych; 4. Opracowywanie oraz aktualizowanie programów nauczania i treści przedmiotów; 5. Sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów, w tym kart przedmiotów, planów zajęć, opisów przedmiotów (sylabusów), lub dotyczącej kształcenia doktorantów; 6. Pełnienie dyżurów dydaktycznych dla studentów; 7. Sprawowanie opieki dydaktycznej nad studentem w ramach wymiany międzynarodowej; 8. Podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych i umiejętności dydaktycznych; 9. Dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia. Wymagane dokumenty: 1. Zgłoszenie udziału w konkursie z motywacja kandydowania na stanowisko; 2. Wypełniony kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3; 3. Życiorys (CV) z uwzględnieniem pracy dydaktycznej; 4. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – Załącznik nr 4; 5. Kopia dokumentów potwierdzających wykształcenia i kwalifikacje, w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych; 6. Dokumentacja osiągnięć i dorobku dydaktycznego, artystycznego; 7. Oświadczenie o spełnianiu przez kandydata wymogów wynikających z art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) – Załącznik nr 1; 8. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia w ASP w Łodzi jako podstawowym miejscu pracy –Załącznik nr 2. Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Sztuk Pięknych, ul. Wojska Polskiego 121, pok. 159, I piętro w godz. 8.30-15.00, lub przesłać pocztą na adres (z dopiskiem Dziekanat Wydziału Sztuk Pięknych): Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, ul. Wojska Polskiego 121, 91-726 Łódź, w terminie do dnia 14.11.2019 r. Spotkanie Komisji konkursowej z kandydatami odbędzie się dnia 15.11.2019 r. w pok. nr 160 od godz. 10.00. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości na stronie podmiotowej Akademii www.asp.lodz.pl w dniu 18.11.2019 r. o godz. 12.00. Łódź, 15 października 2019 r.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików