Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2019-07-04 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Jednostka organizacyjna
Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
nauki społeczne, dyscyplina: ekonomia i finanse
liczba etatów
1
województwo
zachodniopomorskie
miasto
Szczecin
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
zut.edu.pl
słowa kluczowe
data publikacji
2019-07-04 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-08-29 00:00:00
opis
DZIEKAN WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE o g ł a s z a K O N K U R S na stanowisko asystenta w Zakładzie Studiów Regionalnych i Europejskich Wymagania stawiane kandydatom: • ukończenie studiów wyższych magisterskich na kierunku studiów Ekonomia, specjalność Ekonomika turystyki, • posiadanie udokumentowanej wiedzy w zakresie dziedzin Integracja europejska i/lub Fundusze UE, • posiadanie wiedzy i umiejętności do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz doświadczenia w pracy na stanowiskach dydaktycznych, • posiadanie doświadczenia naukowo-badawczego udokumentowanego dorobkiem publikacyjnym w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie ekonomia i finanse, • posiadanie doświadczenia w aplikowaniu o środki z funduszy UE dla uczelni oraz realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE na uczelni, • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie badań i publikacji naukowych, • posiadanie zdolności organizacyjnych, chęci do samokształcenia i doskonalenia zawodowego, • umiejętność pracy w zespole, • dyspozycyjność. Wymagane dokumenty: 1. podanie do JM Rektora ZUT w Szczecinie; 2. życiorys w formie CV; 3. kwestionariusz osobowy; 4. dokumenty potwierdzające uzyskanie stopnia mgr.; 5. dokumenty potwierdzające uprawnienia pedagogiczne; 6. wykaz dorobku naukowego; 7. oświadczenie, że Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie podstawowym miejscem pracy; 8. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) 9. oświadczenie o niekaralności, Do konkursu mogą przystąpić osoby, dla których Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie podstawowym miejscem pracy. Zainteresowanych proszę o składanie dokumentów w Dziekanacie Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, ul. Żołnierska 47 (p. 2) w terminie do 29.08 r. godz. 9.00 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 23.09.2019 r. Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem oferty (kandydatury). D Z I E K A N W Y D Z I A Ł U E K O N O M I C Z N E G O Dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. ZUT
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików