Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2019-08-06 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Szczeciński
Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
nauki społeczne
liczba etatów
1
województwo
zachodniopomorskie
miasto
Szczecin
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
słowa kluczowe
adiunkt, zarządzanie
data publikacji
2019-08-06 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-09-06 00:00:00
opis
POSTANOWIENIE O OGŁOSZENIU KONKURSU Szczecin, dn. 06.08.2019 Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Organizacji i Zarządzania (1 etat). Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone art.113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 r. poz.1668) i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie. Kandydat powinien posiadać: stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia i finanse lub zarządzanie. Dorobek naukowy w latach 2014 – 2019:  dorobek publikacyjny z zakresu zarządzania  dorobek publikacyjny w recenzowanych pozycjach o zasięgu krajowym oraz zagranicznym,  udział w międzynarodowych projektach badawczych w obszarze problematyki rynku pracy,  wystąpienia podczas konferencji krajowych oraz zagranicznych. Dorobek dydaktyczny i organizacyjny:  minimum 5-letnie doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym, w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych,  zrealizowane międzynarodowe staże dydaktyczne w jednostkach naukowych w krajach Unii Europejskiej,  doświadczenie w realizacji zajęć dydaktycznych w języku angielskim (bardzo dobra znajomość języka angielskiego)  doświadczenie w aplikowaniu o granty na działalność badawczą i naukową w zagranicznych jednostkach naukowych. Kryteria dodatkowe:  doświadczenie biznesowe w prowadzeniu projektów doradczych dla MŚP,  znajomość obsługi pakietu Microsoft Office. WYMAGANE DOKUMENTY: - podanie i list motywacyjny, - CV - odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, - odpis dyplomu doktorskiego, - inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji, - oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Szczeciński będzie dla niego podstawowym miejscem pracy w przypadku zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, - oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zgłoszenia do konkursu należy przesłać na adres: Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług ul. Cukrowa 8, pok. 204 71-004 Szczecin w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „konkurs na stanowisko adiunkta – KOiZ” Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. Termin składania dokumentów upływa w dniu 6 września 2019 r.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików