Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2018-12-14 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Akademia Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi
Jednostka organizacyjna
Wydział Rzeźby i Działań Interaktywnych
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
sztuki
liczba etatów
1
województwo
łódzkie
miasto
Łódź
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://www.asp.lodz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=8701%3A181214-ridi-asystent&catid=46%3Apraca-asp&Itemid=102&lang=pl
słowa kluczowe
data publikacji
2018-12-14 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-01-23 00:00:00
opis
Zgodnie z art. 119 ust. 1 i ust. 3-4 ustawy z dnia 20.07.2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) oraz Statutem Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi DZIEKAN WYDZIAŁU RZEŹBY i DZIAŁAŃ INTERAKTYWNYCH AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH im. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI z siedzibą w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 121 OGŁASZA KONKURS na stanowisko ASYSTENTA w ZAKŁADZIE LABORATORIÓW RZEŹBIARSKICH Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 oraz art. 116 ust. 2 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) oraz posiadające następujące kwalifikacje: 1. Posiadanie tytułu magistra, preferowany kierunek: Sztuka i Wzornictwo Szkła. 2. Dorobek twórczy i działalność w obszarze sztuk plastycznych ze wskazaniem na sztukę i wzornictwo szkła. 3. Doświadczenie w działalności dydaktycznej, w jednostkach szkolnictwa wyższego o profilu artystycznym. 4. Doświadczenie zawodowe w zakresie sztuki i wzornictwa i szkła, zdobyte w aktywności zawodowej innej niż praca dydaktyczna w uczelni akademickiej. 5. Wiedza i praktyczne umiejętności z zakresu obsługi technologicznej procesów towarzyszących sztuce i wzornictwu szkła, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi pieców do fusingu szkła i urządzeń do obróbki szlifierskiej szkła. 6. Znajomość języka polskiego. Wymagane dokumenty: 1. Zgłoszenie udziału w konkursie z motywacją kandydowania na stanowisko; 2. Wypełniony kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3; 3. Życiorys (CV) z uwzględnieniem pracy artystycznej/naukowej i dydaktycznej oraz zawodowej innej niż praca na uczelni; 4. Portfolio dorobku realizacyjnego; 5. Rekomendacja samodzielnego pracownika naukowego wyższej uczelni artystycznej; 6. Rekomendacja lub list referencyjny podmiotu gospodarczego, związanego z branżą wzornictwa i sztuki szkła; 7. Pisemna propozycja planu rozwoju warsztatu szkła Zakładu Laboratoriów Rzeźbiarskich Wydziału Rzeźby i Działań Interaktywnych Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi; 8. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – Załącznik 4; 9. Kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych; 10. Dokumentacja potwierdzająca posiadanie doświadczenia zawodowego zdobytego w pracy innej niż praca na uczelni; 11. Dokumentacja osiągnięć i dorobku artystycznego/naukowego i dydaktycznego; 12. Oświadczenie o spełnianiu przez kandydata wymogów wynikających z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) – Załącznik nr 1; 13. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia w ASP w Łodzi jako podstawowym miejscu pracy – Załącznik nr 2. Dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Rzeźby i Działań Interaktywnych, Łódź, ul. Wojska Polskiego 121, pok. 159, od dnia 17.12.2018r. do dnia 23.01.2019r. w godz. 10.00-14.00. Spotkanie Komisji Konkursowej z kandydatami nastąpi w dniu 24.01.2019r. od godziny 10.00 w sali nr 159. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po posiedzeniu Komisji Konkursowej. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie BIP Uczelni, na stronach ministra oraz ministra nadzorującego Uczelnię. Łódź, dnia 14.12.2018 roku Załącznik nr 1 Łódź, dnia .……………….…………….. ……………………………………………………………………………………… imię i nazwisko …………………………………………………………………………………….. adres Świadomy/ma* odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, oświadczam, że stosownie do art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668): - posiadam kwalifikacje określone w ustawie i statucie, - nie zostałem/łam* ukarany/na* karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 wymienionej ustawy, - spełniam wymagania, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1-3 wymienionej ustawy. ………………………………..………………………………………. podpis kandydata * niepotrzebne skreślić Załącznik nr 2 Łódź, dn. ……………..………………… …………………………………..…………………………………………… imię i nazwisko …………………………………………………………..…………………… adres zamieszkania OŚWIADCZENIE O PODSTAWOWYM MIEJSCU PRACY Oświadczam, że w przypadku wygrania konkursu, w którym kandyduję Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi będzie moim podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20.07.2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668). ……………………………………..…………………………………… / podpis kandydata/ Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi ul. Wojska Polskiego 121 PL 91-726 Łódź Tel.: Rektorat (42) 25 47 400 Fax (42) 25 47 418 Załącznik nr 3 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE 1. Imię (imiona) i nazwisko ………………………………………………………………………………………... 2. Imiona rodziców ……………………………………………………….………………………………………… 3. Data urodzenia ……………………………………………………………………………………..…. 4. Obywatelstwo …………………………………………………………………………………………………… 5. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji): kod pocztowy ………………. miejscowość …………….…………………………………................................ ulica …………………………………………………………………. nr domu …..…… nr mieszkania …..… nr telefonu …………………………..………… e-mail ……………..………………………………………… 6. Wykształcenie …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………..………….. /nazwa szkoły i rok jej ukończenia/ …………………………………………………………………………………………………………..………….. /zawód, specjalność, stopień, tytuł zawodowy – naukowy/ 7. Wykształcenie uzupełniające ………………………………………………….…..……………………..….… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… /kursy, studia podyplomowe, data ukończenia lub rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania/ 8. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia ………………………..……………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. /wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowanie stanowiska pracy/ 9. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania (np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera) …………………….………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………….………………………… …………………………………………………………………………………………………………………....… 10. Oświadczam, że dane zawarte w pkt. 1-3 są zgodne z dowodem osobistym: seria ……………. numer ……………………………………………………………………..…………………. wydanym przez …………………………………………………………………………………………………. w ………………………………………………………………….……………………………………………….. albo innym dowodem tożsamości ………………………………………………………….…………………. …………………………………………………………………………………….……………………………….. ……………………………………….. ….…..….……………………….……………… /miejscowość i data/ /podpis osoby składającej kwestionariusz/ ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Niniejszym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwanego RODO: wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, z siedzibą: Łódź ul. Wojska Polskiego 121, danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym dotyczących obywatelstwa, numeru telefonu i adresu e-mailowego, dodatkowych uprawnień, umiejętności, zainteresowań oraz w przypadku zamieszczenia w kwestionariuszu zdjęcia (wizerunku): dla potrzeb procesu rekrutacji na stanowisko: ……………………………………………………………………………………………………… Wyrażam zgodę □ Nie wyrażam zgody □ a w przypadku przyjęcia do pracy na potrzeby zawarcia stosunku pracy i jego realizacji. Wyrażam zgodę □ Nie wyrażam zgody □ ………………………………………. ……………………………..….…………………… (miejscowość i data) (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie) Załącznik nr 4 ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Ja niżej podpisany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwanego RODO: wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, z siedzibą: Łódź ul. Wojska Polskiego 121, danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy (CV) na potrzeby procesu rekrutacji na stanowisko: ……………………………………………………………………………………………………… Wyrażam zgodę □ Nie wyrażam zgody □ a w przypadku przyjęcia do pracy na potrzeby zawarcia stosunku pracy i jego realizacji. Wyrażam zgodę □ Nie wyrażam zgody □ ………………………………………. …………………………………………..….…………………… (miejscowość i data) (czytelny podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie) KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW REKRUTACJI Zgodnie z ( art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO) informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, z siedzibą: 91-726 Łódź ul. Wojska Polskiego 121. 2. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych : iodo@asp.lodz.pl. 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: – art.6 ust. 1 lit a RODO – na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody w zakresie obywatelstwa, numer telefonu, adres e-mailowy, dodatkowych uprawnień, umiejętności, zainteresowań, w przypadku zamieszczenia zdjęcia (wizerunku) oraz w zakresie danych zawartych w CV, – art. 6 ust. 1 lit b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania z Panią/Panem umowy o pracę – w przypadku przyjęcia do pracy, 5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego na wskazane stanowisko pracy w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. 4. Podanie danych osobowych (poza wizerunkiem, co ma charakter dobrowolny) jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy. 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przeprowadzenia rekrutacji, a następnie trwale niszczone po upływie trzech miesięcy. Dane osobowe osoby przyjętej do pracy będą przetwarzane w czasie trwania stosunku pracy oraz po jego zakończeniu przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych, wynikający z regulacji prawnych dot. archiwizacji dokumentów. 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani: a. prawo do dostępu do treści swoich danych oraz otrzymywania ich kopii, b. prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych, c. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, e. prawo do wycofania zgody na przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody będzie miało konsekwencje braku możliwości wzięcia udziału w rekrutacji do pracy w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Cofnięcie zgody na przetwarzanie wizerunku nie będzie miało wpływu na możliwość wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jeżeli przepisy prawa na to zezwalają. 8. Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa. Łódź, dnia …………. ……………………………………………. /podpis kandydata/
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików