Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

wykładowca 2018-12-21 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Jednostka organizacyjna
jednostka ogólnouczelniana
stanowisko
wykładowca
dziedzina nauki
informatyka i statystyka medyczna
liczba etatów
1
województwo
łódzkie
miasto
Łódź
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://bip.umed.pl/witryny/nauczyciele/Lists/konkursy/DispForm.aspx?ID=53
słowa kluczowe
data publikacji
2018-12-21 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-01-22 00:00:00
opis
Zgłoszenie do konkursu winno zawierać: - odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, - dokument stwierdzający posiadanie stopnia lub tytułu naukowego; - oświadczenie, czy przypadku wygrania konkursu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi będzie podstawowym miejscem zatrudnienia, - oświadczenie, że zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1–3 Ustawy kandydat: a) ma pełną zdolność do czynności prawnych, b) nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe c) korzysta z pełni praw publicznych, - oświadczenie, że nie został ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy (tj. wydalenia z pracy w uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5 lat oraz pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres 10 lat, - świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, - życiorys, - charakterystykę osiągnięć dydaktycznych, zawodowych i naukowych ze spisem publikacji z wyszczególnioną i podsumowaną aktualną punktacją wg. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i wg. International Citation Reports (Impact Factor), - zaświadczenie stwierdzające znajomość języka obcego nowożytnego potwierdzone przez Centrum Nauczania Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego, - certyfikat potwierdzający ukończenie podstawowego cyklu szkolenia z zakresu metodyki nauczania prowadzonego przez Centrum Edukacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego, wydany nie wcześniej niż na 10 lat przed przystąpieniem do konkursu lub deklarację o wzięciu udziału w szkoleniu. Kandydat musi wykazać się znajomością poniższych technologii: • JĘZYKI PROGRAMOWANIA Visual Studio 2015, Intel Cluster Studio XE 2015 (Linux/Windows), Qt 5 (Linux/Windows). C++11/14, C# 6.0, Python 3 • KOMPILATORY GCC 6.4, Intel C++ 15.0, Microsoft Visual C++ 2015, NVIDIA CUDA Compiler 8.0. • JĘZYKI SKRYPTOWE MATLAB, R, CMake, qmake, skrypty powłok systemu Linux (bash, csh) i Windows (MSH, PowerShell). • RDBMS MS SQL Server Management Studio 2012, MySQL Workbench 6.3.10 (Linux/Windows). • JĘZYKI ZAPYTAŃ BAZ DANYCH SQL:2003, T-SQL, MSXML, LINQ. • FRAMEWORKI I BIBLIOTEKI STL, Boost, CUDA Toolkit, OpenCL, MPICH, TBB, OpenMP, biblioteki matatematyczne (BLAS, MKL, LAPACK). • BIBLIOTEKI GRAFICZNE OpenGL, Qt, OpenCV, WPF (C#), Matplotlib (Python). • TECHNOLOGIE WEBOWE Tworzenie aplikacji internetowych w językach C++ (Wt framework), C# (ASP.NET, MCV ASP.NET, Silverlight), Python. • OS Linux (Scientific, Ubuntu), Microsoft Windows. • INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Programowanie zorientowane obiektowo, optymalizacja czasowa kodu w obliczeniach HPC. Znajomość zagadnień metodologii projektowania i tworzenia zwinnego oprogramowania. • PROGRAMY MATEMATYCZNE MATLAB 2015 (Linux/Windows), R 3.2 (Linux/Windows), Statistica 12
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików