Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2018-12-12 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Jednostka organizacyjna
Wydział Humanistyczny
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
Historia sztuki/nauki o sztuce
liczba etatów
1
województwo
małopolskie
miasto
Kraków
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
słowa kluczowe
data publikacji
2018-12-12 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-01-18 00:00:00
opis
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko asystenta w zakresie historii sztuki/nauki o sztuce do Katedry Historii Nowożytnej Instytutu Historii i Archiwistyki Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy spełniają warunki określone w art. 113 i art. 116 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668). Warunki konkursu • wymagany co najmniej tytuł zawodowy magistra w zakresie historii sztuki/nauki o sztuce • przygotowanie do pracy w zakresie historii sztuki, historii kultury i dziedzictwa kulturowego, turystyki historycznej • udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym • jasno sprecyzowana problematyka badawcza, udokumentowana publikacjami z ostatnich czterech lat • biegła znajomość języka polskiego oraz przynajmniej jednego języka obcego (preferowany hiszpański lub angielski) na poziomie co najmniej B2 (gotowość do prowadzenia zajęć w języku obcym). Wymagane dokumenty • podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, • życiorys, • kwestionariusz osobowy (na druku obowiązującym w uczelni) • autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych na polu organizacji i popularyzacji nauki, • wykaz publikacji z ostatnich czterech lat dokumentujący dorobek naukowy z zakresu historii sztuki/nauki o sztuce (z podaniem roku wydania) • odpis dyplomu poświadczający uzyskanie tytułu zawodowego magistra • inne dokumenty niezbędne do oceny kandydata (opinia promotora, opinia z poprzedniego miejsca pracy, certyfikaty i/lub dyplomy potwierdzające posiadanie kwalifikacji, itp.), • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Pedagogicznym, • oświadczenie o gotowości prowadzenia zajęć w języku hiszpańskim lub angielskim, • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Pedagogiczny będzie podstawowym miejscem pracy, • oświadczenie o niekaralności; Na zgłoszeniu należy dopisać „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”. Dokumenty należy składać w Instytucie Historii i Archiwistyki Kraków, ul. Podchorążych 2 (pokój nr 324) w godzi-nach urzędowania sekretariatu IHiA od 8.00 do 14.00 do dnia 18 I 2019 r. Organizator konkursu przewiduje rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym przez siebie miejscu i terminie. Kandydaci otrzymają zaproszenie na adres e-mail, który wskażą w dokumentach konkursowych. Wymagane zgłoszenie osobiste. Protokół konkursowy dostępny będzie do wglądu w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego. O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani poprzez e-mail w terminie do 14 dni po rozmowie kwalifikacyjnej. Wygranie konkursu nie jest jednoznaczne z zatrudnieniem. Ostateczną decyzję o nawiązaniu stosunku pracy podejmie rektor. Planowane zatrudnienie od 1 III 2019 r. Złożone dokumenty będzie można odebrać w Instytucie Historii i Archiwistyki Kraków, ul. Podchorążych 2 (pokój nr 324) przez jeden miesiąc od momentu ogłoszenia wyników konkursu w godzinach urzędowania sekretariatu IHiA. Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu. Dziekan Wydziału Humanistycznego Prof. dr hab. Bożena Popiołek
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików