Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2019-07-19 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Jednostka organizacyjna
Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna,
liczba etatów
1
województwo
małopolskie
miasto
Kraków
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://bip.malopolska.pl/urkrakow,a,1637788,konkurs-na-stanowisko-asystenta-naukowo-dydaktycznego-w-katedrze-geodezji-rolnej-katastru-i-fotogram.html
słowa kluczowe
asystent, geodezja, fotogrametria,
data publikacji
2019-07-19 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-08-20 00:00:00
opis
Konkurs na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie data przyjmowania zgłoszeń do: 20.08.2019 data rozstrzygnięcia konkursu:. 18.09.2019 Organizator: DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GEODEZJI Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:  spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668),  posiadają tytuł zawodowy magistra inżyniera (kierunek geodezja i kartografia) i ukończyły studia z wynikiem co najmniej dobrym oraz mają otwarty przewód doktorski w naukach technicznych w dys-cyplinie geodezja i kartografia,  biegle posługują się językiem polskim oraz wykazują znajomość języka obcego nowożytnego,  legitymują się stażem dydaktycznym oraz posiadają udokumentowane doświadczenie w zakresie przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami (w języku polskim) w charakterze nauczyciela akademickiego lub doktoranta,  ukończyli kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli akademickich,  legitymują się dorobkiem naukowym w dyscyplinie geodezja i kartografia w postaci publikacji z listy A MNiSW,  posiadają umiejętność prowadzenia prac naukowo-badawczych, potwierdzoną udziałem w konferencjach naukowych,  wykazują zdolność współpracy w zespołach interdyscyplinarnych w myśl transferu technologii między sferą nauki i gospodarki, potwierdzoną odbytym stażem naukowym,  posiadają udokumentowaną działalność organizacyjną,  posiada doświadczenie w obsłudze Naziemnego Skanera Laserowego (TLS),  posiada umiejętności związane ze środowiskiem GIS (ArcGIS, QGIS),  posiada umiejętności związane z bazami danych (SQL),  posiada umiejętności związane z środowiskiem CAD (AutoCAD, Bentley),  posiadają umiejętność do zespołowej współpracy dydaktycznej i badawczej. Zainteresowani, proszeni są o złożenie następujących dokumentów w dwóch egzemplarzach:  podanie (skierowane do JM Rektora UR),  CV z podaniem zainteresowań naukowych,  informację o dorobku naukowym i doświadczeniu dydaktycznym,  odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,  wykaz prac opublikowanych,  kwestionariusz osobowy. Ponadto kandydat jest zobowiązany, przystępując do konkursu do złożenia: • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (DZ.U z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm)**, • klauzulę informacyjną zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporzą-dzenie ogólne o ochronie danych)**, • oświadczenie, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miej-scem zatrudnienia, • oświadczenie o niekaralności, o posiadaniu pełni zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu w pełni z praw publicznych, o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, • oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną w postaci wydalenia z pracy w uczelni z zakazem wykony-wania pracy w uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5 lat, • oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną w postaci pozbawienie prawa do wykonywania zawodu nau-czyciela akademickiego na okres 10 lat. ** dokumenty do pobrania ze strony internetowej https://bip.malopolska.pl/urkrakow,a,1637788,konkurs-na-stanowisko-asystenta-naukowo-dydaktycznego-w-katedrze-geodezji-rolnej-katastru-i-fotogram.html Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji UR: al. Mickie-wicza 24/28, 30-059 Kraków, pokój nr 104, 103 w terminie do dnia 20.08.2019 roku. Rozstrzygnięcie konkursu 18.09.2019 roku Uwaga: Uczelnia nie zapewnia mieszkania.  
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików