Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2019-08-01 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Jagielloński
Jednostka organizacyjna
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
nauki inżynieryjno-techniczne, informatyka
liczba etatów
1
województwo
małopolskie
miasto
Kraków
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://fais.uj.edu.pl/wydzial/zatrudnienie/-/journal_content/56_INSTANCE_8AfLQeBmM1sp/41628/143187010
słowa kluczowe
data publikacji
2019-08-01 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-08-16 00:00:00
opis
REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w Zespole Zakładów Informatyki Stosowanej UJ na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ w zakresie informatyki Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113,116 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” oraz § 163 Statutu UJ spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne: - posiadają co najmniej stopień naukowy doktora, - wysoka ocena pracy doktorskiej lub habilitacyjnej, - posiada kwalifikacje i umiejętności w zakresie sztucznej inteligencji, metod ewolucyjnych, gramatyk grafowych, metody elementów skończonych, algorytmów automatycznej hp-adaptacji - odpowiedni dorobek naukowy obejmujący oprócz pracy doktorskiej również inne liczące się pozycje, - czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach, - pozytywna opinię kierownika zakładu lub opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej, - umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych, potwierdzona opinią kierownika zakładu. Od kandydata oczekujemy: - predyspozycji do prowadzenia badań w ramach tematów badawczych rozwijanych w zakładzie, - aktywności w pozyskiwaniu środków finansowych na badania, - gotowości do prowadzenia badań w ośrodkach zagranicznych, jeśli tematyka badań będzie to uzasadniała. Zwycięzca konkursu będzie prowadził zajęcia dydaktyczne w Zespole Zakładów Informatyki Stosowanej UJ związane ze stanowiskiem adiunkta. Od kandydata oczekujemy predyspozycji do prowadzenia zajęć dydaktycznych, zaangażowania obejmującego stałą troskę o podnoszenie poziomu tych zajęć i dbałość o powiązanie dydaktyki z najnowszymi wynikami badań. Zwycięzca konkursu jest zobowiązany do podjęcia pracy najpóźniej 1 października 2019 roku. Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Sekretariacie dziekana Wydziału FAIS UJ, 30-348 Kraków, ul. Profesora Stanisława Łojasiewicza 11, segment H, 0-10 następujące dokumenty: 1) podanie, 2) życiorys, 3) kwestionariusz osobowy, 4) odpis dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego, 5) autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze oraz osiągnięcia naukowe kandydata, 6) wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron), 7) informację o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych, 8) recenzje pracy doktorskiej lub rozprawy habilitacyjnej, 9) formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał, 10) opinię kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o predyspozycjach i kwalifikacjach kandydata do pracy naukowej oraz dydaktycznej – z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał, 11) oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu, 12) oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 13) oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych, 14) informację o przetwarzaniu danych osobowych. Termin rozpoczęcia konkursu 16 lipca 2019 roku Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 16 sierpnia 2019 r. Termin rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 26 września 2019 roku Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań. Druk oświadczenia można pobrać na stronie: http://www.dso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/dokumenty-dla-kandydatow-pracownikow
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików