Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2019-07-22 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Jednostka organizacyjna
WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY FILII UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA W BIAŁYMSTOKU
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
sztuki muzyczne
liczba etatów
1
województwo
podlaskie
miasto
Białystok
przedział wynagrodzenia
wynagrodzenie zasadnicze 3205 zł
Link do strony www
https://bip.chopin.edu.pl//?cid=51&bip_id=1457
słowa kluczowe
data publikacji
2019-07-22 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-08-30 00:00:00
opis
UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY FILII UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA W BIAŁYMSTOKU Dziekan Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego Filii UMFC w Białymstoku ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta, dla którego UMFC będzie pierwszym miejscem pracy, w specjalności gra na fagocie na kierunku INSTRUMENTALISTYKA Do konkursu mogą przystąpić osoby, które: • spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm. ), • posiadają dyplom ukończenia wyższych magisterskich studiów muzycznych w specjalności gra na fagocie, • wykazują się osiągnięciami i dorobkiem w działalności artystycznej. Wymagane dokumenty: 1. Zgłoszenie udziału w konkursie adresowane do Dziekana Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego Filii UMFC w Białymstoku. 2. Poświadczona kopia ukończenia wyższych magisterskich studiów muzycznych. 3. Dokumentacja dorobku artystycznego. 4. Kwestionariusz osobowy (zgodnie z wzorem UMFC). 5. Curriculum vitae. 6. Oświadczenie o wyrażonej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych zawartych w składanych dokumentach w związku z udziałem w Konkursie (zgodnie z wzorem UMFC). 7. Oświadczenie o podjęciu pracy w UMFC jako podstawowym miejscu pracy (zgodnie z wzorem UMFC). 8. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (zgodnie z wzorem UMFC). Wzory wymaganych oświadczeń i stosowanych formularzy do pobrania na stronie www.chopin.edu.pl w zakładce „Praca w UMFC”. Kandydat zobowiązany jest do: • wykonania przed Komisja programu (ok. 20 minut): 1 ) J.S. Bach - Prelude i Allemande z 1 lub 2 suity wiolonczelowej 2) W.A. Mozart - Koncert B- dur KV 191 (w 1 części kadencja), • poprowadzenia lekcji pokazowej ze wskazanym przez Wydział studentem, • odbycia rozmowy kwalifikacyjnej. Dokumenty należy składać do dnia 30.08.2019 r. r. w Dziekanacie Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego Filii UMFC w Białymstoku, pok. nr 1 lub nr 4 w budynku B Filii UMFC, ul Kawaleryjska 5 w Białymstoku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 11.09.2019 r. Pozytywne rozstrzygnięcie konkursu nie stanowi gwarancji zatrudnienia na stanowisku asystenta. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie Otwartym Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach składanych przez Państwa w związku z ubieganiem się o zatrudnienie w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina jest Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina z siedzibą przy ul. Okólnik 2 w Warszawie. Administrator danych informuje, że: 1. Kontakt z inspektorem ochrony danych realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@chopin.edu.pl. 2. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art.6 ust. 1 lit a RODO) oraz określonych przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO) tj. odpowiednio dla określonych stanowisk, m.in.: ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018r. (Dz. U. 2018.poz.1668 z poźn.zm.) oraz Ustawy z dn.26.06.1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z poźn.zm.) w celu realizacji procesu rekrutacji oraz kontaktu z Państwem. 3. Państwa dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina zaangażowanych w procesy rekrutacyjne. 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez czas przewidziany dla archiwizacji dokumentacji rekrutacyjnej, a w przypadku danych, które przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody – do czasu jej cofnięcia . 5. Przysługuje Państwu prawo do: cofnięcia zgody, dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych (ul. Stawki 2, Warszawa). 6. Podanie danych, o których mowa w ogłoszeniach i ofertach pracy, jest wymagane określonymi przepisami prawa i jest niezbędne w celu skutecznego przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji na dane stanowisko. 7. Realizacja praw, o których mowa w pkt 5 możliwa jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@chopin.edu.pl lub kadry@chopin.edu.pl a także drogą listowną przesyłając żądanie na adres siedziby Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2 w Warszawie. 8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików