Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2020-06-16 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Jednostka organizacyjna
Wydział Farmaceutyczny
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu - nauki farmaceutyczne,dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - nauki chemiczne, nauki biologiczne
liczba etatów
1
województwo
kujawsko-pomorskie
miasto
Bydgoszcz
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
http://www.umk.pl/oferty-pracy/?lang=pl&searchform[Instytucja]=3
słowa kluczowe
biochemia, biologia molekularna, biotechnologia, hodowle in vitro komórek zwierzęcych, metabolizm nukleotydów, białka rekombinowane, immobilizacja enzymów, metabolizm komórki
data publikacji
2020-06-16 00:00:00
data wygaśnięcia
2020-07-16 00:00:00
opis
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne: - stopień doktora z dziedziny nauk farmaceutycznych, biologicznych lub chemicznych, - przynajmniej roczny zagraniczny staż podoktorski w instytucie naukowym, - doświadczenie naukowe w badaniach z zakresu biochemii, biologii molekularnej i biotechnologii, udokumentowane udziałem w konferencjach naukowych oraz publikacjami w czasopismach o zasięgu międzynarodowym indeksowanymi w Journal Citation Reports, - przynajmniej 5-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej (przygotowanie i prowadzenie zajęć na poziomie akademickim), - doświadczenie w pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi, kurs FELASA B uprawniający do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach laboratoryjnych - umiejętność hodowli in vitro komórek zwierzęcych oraz oceny cytotoksyczności związków z wykorzystaniem hodowli in vitro, - doświadczenie w otrzymywaniu rekombinowanych białek z wykorzystaniem prokariotycznych systemów ekspresyjnych - doświadczenie w badaniach metabolizmu komórkowego z wykorzystaniem instrumentów Seahorse XF, - znajomość spektrometrii mas oraz chromatografii cieczowej, - umiejętność jakościowej i ilościowej analizy białek roślinnych i zwierzęcych: metody elektroforetyczne, metody chromatograficzne (w tym wysokosprawna chromatografia cieczowa HPLC), metody spektrofotometryczne i immunochemiczne (w tym Westerm blotting, immunoprecypitacja) oraz doświadczenie w immobilizacji białek na nanomateriałach, - doświadczenie w zakresie stosowania technik biologii molekularnej (izolacja DNA i RNA, odwrotna transkrypcja, PCR, qPCR, przeszukiwanie bibliotek cDNA, elektroforeza kwasów nukleinowych) - umiejętność projektowania oligonukleotydów oraz analizy sekwencji nukleotydowych i białkowych z użyciem narzędzi bioinformatycznych, - znajomość technik immunohistochemicznych, - wysoka motywacja do pracy w zespole, umiejętność elastycznego organizowania czasu pracy, - biegłość w wykorzystaniu technologii informacyjnych, - biegła znajomość języka polskiego oraz angielskiego (w mowie i piśmie).
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików