Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2020-06-30 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Jednostka organizacyjna
Wydział Pedagogiki
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
pedagogika
liczba etatów
1
województwo
kujawsko-pomorskie
miasto
Bydgoszcz
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
http://www.ukw.edu.pl/strona/konkursy
słowa kluczowe
profilaktyka uniwersalna, selektywna i wskazująca; socjoterapia, psychoedukacja, badania stosowane, naukowa i dydaktyczna współpraca krajowa i międzynarodowa
data publikacji
2020-06-30 00:00:00
data wygaśnięcia
2020-07-31 00:00:00
opis
Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na stanowisku adiunkta dydaktycznego powinni spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164 poz. 1365 z późn. zm.) i w Statucie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Bydgoszczy oraz spełnić następujące wymagania: 1. Stopień doktora nauk humanistycznych / społecznych w dyscyplinie pedagogika 2. Dorobek naukowy w postaci artykułów opublikowanych w czasopismach z listy MNiSW, w tym mających 10 i więcej punktów do roku 2020, redakcji monografii, rozdziałów w monografiach wydawanych w różnych wydawnictwach a dotyczący profilaktyki uzależnień, zwłaszcza selektywnej i wskazującej, w tym opartej na podejściu Evidence Based Prevention i koncepcji resilience 3. Kierowanie i/lub udział w projektach badawczych i/lub badawczo-wdrożeniowych finansowanych przez instytucje państwowe, w tym finansowane w trybie konkursowym, realizowanych w kraju i/lub we współpracy międzynarodowej 4. Doświadczenie w prowadzeniu badań stosowanych we współpracy ze szkołami i lub jednostkami samorządowymi kierującymi edukacją, w tym potwierdzone wdrożeniem ich efektów w praktyce 5. Kwalifikacje do prowadzenia grupowych zajęć psychoedukacyjnych dla osób dorosłych z zakresu rozwoju osobistego, w nurcie psychologii humanistycznej i doświadczenie w tym zakresie. Pożądane rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 6. Kwalifikacje do pracy socjoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą z grup ryzyka. Pożądane świadectwo ukończenia formy doskonalenia zawodowego nadającego kwalifikacje socjoterapeuty. 7. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych dla studentów w kraju i za granicą w kontakcie bezpośrednim i/lub on-line z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej, projektowania i ewaluacji oddziaływań profilaktycznych, treningów i warsztatów służących rozwijaniu kompetencji interpersonalnych 8. Doświadczenie praktyczne w zakresie współpracy z kadrą pedagogiczną instytucji oświatowych na rzecz dzieci i młodzieży. 9. Zatrudnienie jako nauczyciel akademicki w pełnym wymiarze czasu pracy od co najmniej 5 lat oraz legitymowanie się dodatkowymi szkoleniami podnoszącymi kompetencje dydaktyczne. 10. Współautorstwo kierunku studiów 11. Opieka nad działalnością studencką nie wynikającą z planu studiów oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji opiekuna roku
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików