Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2017-01-05 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Jednostka organizacyjna
Wydział Artystyczny
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
sztuki piękne
liczba etatów
1
województwo
śląskie
miasto
Katowice
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
http://www.asp.katowice.pl/news/jobs
słowa kluczowe
data publikacji
2017-01-05 00:00:00
data wygaśnięcia
2017-01-12 00:00:00
opis
Konkurs na stanowisko asystenta w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w Katedrze Malarstwa. Działając na podstawie art. 118 a, Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z p. zm.) oraz § 69 statutu ASP, Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach ogłasza konkurs na stanowisko asystenta do Pracowni Malarstwa w Katedrze Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. I. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i złożą oświadczenie, że: 1. posiadają kwalifikacje na poziomie magistra, w zakresie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne 2. mają pełną zdolność do czynności prawnych, 3. nie były ukarane prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne, 4. nie zostały ukarane karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony, 5. korzystają w pełni z praw publicznych, 6. Posiadają co najmniej 2- letni staż pracy w charakterze nauczyciela akademickiego, 7. Posiadają dorobek artystyczny. II. Wymagane dokumenty: 1. Zgłoszenie udziału w konkursie. 2. CV. 3. Kopia dyplomu uzyskania tytułu magistra. 4. Autoreferat zawierający m.in.: - wykaz projektów, wystaw i publikacji, - informację o innych osiągnięciach, jak udział w konferencjach, sympozjach itp., - informację o dotychczasowej działalności dydaktycznej, - inne informacje, które zdaniem kandydata mogą mieć znaczenie w procesie rekrutacji. -PORTFOLIO 5. Opinie, referencje, 6. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów zawartych w pkt. I. 7. Oświadczenie stwierdzające, że Akademia będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy. 8. Oświadczenie dotyczące zapoznania się z wszystkimi warunkami konkursu. III. Termin i miejsce składania dokumentów: 12.01.2017 r., Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, ul. Raciborska 37, Dział Spraw Pracowniczych, tel. 32 251 69 89 wew.107 IV. Planowana data rozstrzygnięcia konkursu: 13.01.2017 r. V. Proponowane warunki zatrudnienia: umowa o prace w pełnym wymiarze czasu pracy. VI. W zgłoszeniu konkursowym należy dopisać: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133, poz. 883 z p. zm.). VII. Po rozstrzygnięciu konkursu, dokumentacja konkursowa zostanie odesłana na wskazany przez zgłaszającego adres.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików