Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2017-08-18 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny
Jednostka organizacyjna
Wydział Elektryczny
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
dziedzina nauk technicznych
liczba etatów
1
województwo
wielkopolskie
miasto
Poznań
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://www.put.poznan.pl/sites/default/files/attachments/konkurs_na_stanowisko_asystenta_w_instytucie_automatyki_robotyki_i_inzynierii_informatycznej.pdf
słowa kluczowe
data publikacji
2017-08-18 00:00:00
data wygaśnięcia
2017-09-14 00:00:00
opis
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.), Statutu Politechniki Poznańskiej oraz Uchwały Nr 16/2016-2020 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad zatrudniania pracowników. Kandydaci winni posiadać: • tytuł zawodowy magistra inżyniera, • dobrą opinię ze studiów (średnia ocen, aktywność w kołach naukowych, inna działalność, publikacje), • predyspozycje i zamiłowanie do pracy naukowo-dydaktycznej z zakresu automatyki i robotyki, • biegłą znajomość języka polskiego. Zatrudnienie przewiduje się na podstawie umowy o pracę na czas określony, od 1.10.2017 r. do 30.09.2018 r. Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Elektrycznego (pokój 20) następujących dokumentów: - podania skierowanego do JM Rektora Politechniki Poznańskiej, - kwestionariusza osobowego, - arkusza kwalifikacyjnego, - CV, - odpisów dyplomów, - oświadczenia, że Politechnika Poznańska będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy, - oświadczenia zgodnie z art. 109 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Termin składania zgłoszeń upływa 14 września 2017 r. Termin rozstrzygnięcia konkursu - wrzesień 2017 r. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska pozytywnej oceny komisji konkursowej lub w przypadku braku kandydatów, Dziekan dokona zamknięcia konkursu. Ogłaszający konkurs może go unieważnić lub zamknąć bez podania przyczyny.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików