Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2017-08-30 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny
Jednostka organizacyjna
Instytut Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
nauki techniczne
liczba etatów
1
województwo
śląskie
miasto
Gliwice
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
http://bip.polsl.pl/Praca/Forms/nauczyciele_akademiccy.aspx
słowa kluczowe
Mechanika, Mechanika płynów, Metody optymalizacji
data publikacji
2017-08-30 00:00:00
data wygaśnięcia
2017-09-13 00:00:00
opis
Wymagania:  posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie naukowej mechanika  posiadanie co najmniej trzyletniego stażu dydaktycznego w charakterze nauczyciela akademickiego  co najmniej 1 publikacja (autor lub współautor) w czasopiśmie naukowym umieszczonym na liście A MNiSW lub uzyskanie patentu / wzoru przemysłowego (dot. ostatnich 24 miesięcy)  kierowanie co najmniej 1 pracą badawczą, dydaktyczną, organizacyjną, ewentualnie zgłoszony wniosek o finansowanie projektu badawczego np. w NCN, NCBiR  biegła znajomość języka polskiego (dotyczy cudzoziemców)  posiadanie znaczącego dorobku publikacyjnego w zakresie elektrowni wiatrowych, biomechaniki, metod optymalizacji i analizy statystycznej  posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone/poufne  posiadanie znaczącego dorobku organizacyjnego  pozytywna ocena okresowa lub pozytywna opinia z poprzedniego miejsca pracy  doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, w tym wykładów i seminariów w zakresie mechaniki, mechaniki płynów i metod optymalizacji z analizą wrażliwości  bardzo dobra znajomość metod optymalizacji zarówno matematycznych, jak i heurystycznych  umiejętność stosowania narzędzi wspomagających prowadzenie analiz statystycznych i planowania eksperymentu Wykaz dokumentów (2 egzemplarze):  podanie o zatrudnienie  kwestionariusz osobowy  odpisy dyplomów  życiorys zawodowy oraz informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym  informacja o kierunku swojej dalszej działalności  ocena okresowa nauczyciela akademickiego  ocena przygotowania do postepowania habilitacyjnego zaopiniowana przez kierownika jednostki  opinia nauczyciela akademickiego z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego  oświadczenie o czynnej znajomości języka obcego nowożytnego  oświadczenie kandydata, że Politechnika Śląska będzie dla niego podstawowym miejscem pracy w przypadku zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy  oświadczenie kandydata zawierające zgodę do wliczania go do prowadzenia studiów na określonym kierunku Dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Mechanicznego Technologicznego, ul. Konarskiego 18A/p.39, 44-100 Gliwice. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 18.09.2017 r. Zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie o wynikach konkursu w terminie do 3 dni od daty ogłoszenia wyników. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym” z dnia 27 lipca 2005 (Dz.U. nr 164 poz. 1365, z późniejszymi zmianami) oraz w Statucie Politechniki Śląskiej.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików