Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2018-01-29 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Społecznych
Jednostka organizacyjna
Instytut Socjologii
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
socjologia
liczba etatów
1
województwo
dolnośląskie
miasto
Wrocław
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
www.uni.wroc.pl
słowa kluczowe
data publikacji
2018-01-29 00:00:00
data wygaśnięcia
2018-02-13 00:00:00
opis
WNS. 1110.6.2018 Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza K O N K U R S na stanowisko adiunkta w Instytucie Socjologii w Zakładzie Socjologii Kultury i Cywilizacji Kryteria kwalifikacyjne: Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym” i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego. Wymogi konkursu: 1. Posiadanie stopnia doktora nauk humanistycznych / społecznych w dyscyplinie socjologia 2. Znaczący dorobek: naukowy, organizacyjny i dydaktyczny (dorobek naukowy z zakresu socjologii za ostatnie 5 lat, w tym: (1) będące samodzielnymi autorami przynajmniej jednego artykułu opublikowanego w czasopismach znajdujących się na Liście A lub Liście C Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub (2) będące samodzielnym autorem monografii naukowej lub (3) będące samodzielnym autorem rozdziałów książkowych opublikowanych w wydawnictwach zagranicznych); 3. Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku, na poziomie przynajmniej B2, udokumentowane odpowiednim certyfikatem językowym lub doświadczeniami współpracy międzynarodowej w ciągu ostatnich 5 lat. 4. Sprecyzowane plany rozwoju naukowego Dodatkowe auty kandydatów: - posiadanie udokumentowanego udziału w finansowanym ze środków zewnętrznych (NCN, NCBiR, Programy Ramowe UE, inne programy UE lub MNiSW) naukowym projekcie badawczym w charakterze głównego wykonawcy lub kierownika; - posiadanie udokumentowanych wcześniejszymi doświadczeniami dydaktycznymi lub publikacjami kompetencji do prowadzenia przedmiotów z zakresu: Socjologii, Pracy socjalnej - posiadanie doświadczenia stażu/zatrudnienia w zagranicznym ośrodku naukowo-badawczym lub naukowo-dydaktycznym przez okres przynajmniej 3 miesięcy; Osoby przystępujące do konkursu winny złożyć następujące dokumenty: 1. podanie 2. wykaz publikacji 3. autoreferat, prezentujący osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne, popularyzacji nauki oraz plany rozwoju naukowego 4. życiorys 5. kwestionariusz osobowy 6. dwie opinie samodzielnych pracowników naukowych 7. odpis dyplomu doktora Dokumenty należy składać w sekretariacie Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław, pokój 124. Termin złożenia dokumentów upływa z dniem 13 lutego 2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca lutego 2018 r. Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami)”. *Ogłaszający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmów z wybranymi kandydatami *Ogłaszający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików