Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2018-10-04 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Jednostka organizacyjna
Pedagogiczny i Artystyczny
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
wokalistyka
liczba etatów
1
województwo
świętokrzyskie
miasto
Kielce
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
słowa kluczowe
data publikacji
2018-10-04 00:00:00
data wygaśnięcia
2018-11-09 00:00:00
opis
Dziekan Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w dyscyplinie wokalistyka Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 poz.1668). Wymagane kwalifikacje: • minimum stopień doktora w dyscyplinie wokalistyka; • udokumentowany dorobek naukowy i artystyczny (szczególnie nagrania fonograficzne, koncerty o wysokiej randze artystycznej). Wymagane dokumenty: 1. Podanie o zatrudnienie na stanowisku adiunkta; 2. Odpis/kopia dyplomu doktora; 3. Życiorys zawodowy z uwzględnieniem doświadczenia dydaktycznego; 4. Informacja o dorobku naukowym i artystycznym; 5. Oświadczenie, iż z chwilą podjęcia pracy w UJK w Kielcach będzie ono podstawowym miejscem zatrudnienia. W dokumentach prosimy o umieszczenie klauzuli o następującej treści: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” Zgłoszenia na konkurs należy przesłać na adres: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Kierownik dziekanatu WPiA, 25-029 Kielce, ul. Krakowska 11 Termin złożenia dokumentów upływa dnia: 9 listopada 2018 roku (obowiązuje data wpływu) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 22.11.2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie JM Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce. Administrator informuje, że: 1. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, 2. dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa – Kodeksu pracy oraz na podstawie Pani/Pana zgody, 3. dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko, 4. odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych, 5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 6. posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w odniesieniu do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w oparciu o tę podstawę, które nastąpiło przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać pisząc na adres e-mail iekon@ujk.edu.pl na ww. adres pocztowy, 7. posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia danych w odniesieniu do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody, 8. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl lub na ww. adres pocztowy.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików