Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2018-10-16 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Politechnika Częstochowska Wydział Elektryczny
Jednostka organizacyjna
Instytut Elektroenergetyki
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
nauki techniczne
liczba etatów
1
województwo
dolnośląskie
miasto
Częstochowa
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
słowa kluczowe
data publikacji
2018-10-16 00:00:00
data wygaśnięcia
2018-11-09 00:00:00
opis
Warunki przystąpienia do konkursu: 1. Posiadanie stopnia naukowego doktora z fizyki ciała stałego. 2. Znajomość zagadnień związanych z technikami magazynowania energii w szczególności z zakresu superkondensatorów i akumulatorów. 3. Doświadczenie w zakresie badań procesów fizycznych w układach nanostrukturalnych. 4. Doświadczenie w modelowaniu zjawisk w układach nanostrukturalnych. 5. Doświadczenie praktyczne w interkalacyjnej inżynierii nonokrystalicznej. 6. Znajomość zagadnień związanych z technologią wytwarzania materiałów supramolekularnych. 7. Znajomość elektroniki i techniki w stopniu pozwalającym samodzielnie prowadzić prace badawcze w laboratorium. 8. Znajomość zagadnień związanych z budową i technologiami stosowanymi we współczesnych urządzeniach energetyki molekularnej. 9. Posiadanie wiedzy z zakresu kształtowania się struktur energetyki molekularnej i nanoelektroniki. 10. Publikacje o zasięgu międzynarodowym w zakresie opisanym w pkt 3-6. 11. Współpraca z zagranicznymi ośrodkami naukowymi zajmującymi się badaniami i wdrożeniami superkondensatorów. 12. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych. 13. Biegła znajomość języka polskiego (informacja dla obcokrajowców). Wymagane dokumenty: 1. Podanie o zatrudnienie na stanowisku adiunkta skierowane do JM Rektora Politechniki Częstochowskiej za pośrednictwem Dziekana Wydziału Elektrycznego. 2. Kwestionariusz osobowy kandydata do pracy. 3. Dyplomy, odpisy lub uwierzytelnione kopie dyplomów lub świadectw potwierdzających kwalifikacje kandydata. 4. Wykaz dorobku naukowego, zawodowego, dydaktycznego, organizacyjnego oraz odbytych staży. 5. Kopie posiadanych świadectw pracy. 6. Oświadczenie kandydata, że Politechnika Częstochowska będzie jego podstawowym miejscem pracy, zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i Nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668). 7. Oświadczenie kandydata o poniższej treści: Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu na stanowisko adiunkta na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej dalej „RODO” oraz oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że: • Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Politechnika Częstochowska z siedzibą ul. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa. • Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy przy użyciu danych kontaktowych administratora danych. • Celem zbierania danych jest przeprowadzenie konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego w Politechnice Częstochowskiej. • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w konkursie na stanowisko nauczyciela akademickiego w Politechnice Częstochowskiej. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenie postępowania konkursowego. • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz ewentualnego późniejszego zatrudnienia. Zgłoszenia na konkurs wraz z podaną dokumentacją należy składać do dnia 9.11.2018 r. w Biurze Dziekana Wydziału Elektrycznego, Al. Armii Krajowej 17, 42-200 Częstochowa
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików