Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2018-10-16 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Jednostka organizacyjna
Matematyczno-Przyrodniczy
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
nauki biologiczne
liczba etatów
1
województwo
świętokrzyskie
miasto
Kielce
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
słowa kluczowe
data publikacji
2018-10-16 00:00:00
data wygaśnięcia
2018-11-09 00:00:00
opis
Kandydat powinien posiadać: • stopień naukowy doktora w dyscyplinie biologia, • tytuł zawodowy magistra ochrony środowiska, • praktyczną wiedzę odnośnie flory Wyżyny Małopolskiej ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk kserotermicznych, • udokumentowany dorobek naukowy z zakresu botaniki w odniesieniu do roślin kserotermicznych, pasożytniczych oraz inwazyjnych, • doświadczenie w wykonywaniu badań programów pomiarowych monitoringu środowiska przyrodniczego, • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na wyższej uczelni z zakresu nauk biologicznych, zwłaszcza botaniki. Wymagane dokumenty: 1. Podanie o zatrudnienie na stanowisko adiunkta. 2. Kwestionariusz osobowy. 3. Odpis dyplomu o nadaniu stopnia doktoraAdres pod który należy składać dokumenty, termin rozstrzygnięcia konkursu Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Biologii, ul. Świętokrzyska 15 25-406 Kielce Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowych sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku uzyskania stopnia naukowego poza granicami Polski należy dołączyć dokument stwierdzający równoważność posiadanego stopnia i tytułu z polskim odpowiednikiem (jeżeli wydanie takiego dokumentu przewidują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa). KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce. Administrator informuje, że: 1) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, 2) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa – Kodeksu pracy oraz na podstawie Pani/Pana zgody, 3) dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko, 4) odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych, 5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 6) posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w odniesieniu do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w oparciu o tę podstawę, które nastąpiło przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać pisząc na adres e-mail: instytut.biologii@ujk.edu.pl na ww. adres pocztowy, 7) posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia danych w odniesieniu do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody, 8) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 9) w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl lub na ww. adres pocztowy. 4. Życiorys zawodowy. 5. Informacja o dorobku naukowym i dydaktycznym. 6. Wykaz publikacji, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji od uzyskania tytułu/stopnia naukowego. Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach będzie podstawowym miejscem pracy
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików