Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2018-11-05 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Jednostka organizacyjna
Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
nauki leśne - leśnictwo
liczba etatów
1
województwo
małopolskie
miasto
Kraków
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
słowa kluczowe
data publikacji
2018-11-05 00:00:00
data wygaśnięcia
2018-12-06 00:00:00
opis
DZIEKAN WYDZIAŁU LEŚNEGO Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie o g ł a s z a k o n k u r s na stanowisko asystenta w Zakładzie Ekologii Lasu i Rekultywacji Instytutu Ekologii i Hodowli Lasu Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz.2183) oraz posiadają: • stopień naukowy doktora w obszarze nauk rolniczych leśnych i weterynaryjnych, w dziedzinie nauk leśnych, w dyscyplinie leśnictwo, • dorobek naukowy w zakresie ekologii lasu, biogeochemii i rekultywacji, • doświadczenie w dotychczasowej pracy naukowej i dydaktycznej, • zamiłowanie i predyspozycje do pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej, • znajomość języka angielskiego, • umiejętność współpracy w zespole badawczym. Wykaz wymaganych dokumentów: • podanie, CV, kwestionariusz osobowy, • odpis dyplomu nadania stopnia doktora, • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, • wykaz opublikowanych prac naukowych, • informacja o odbytych praktykach, stażach naukowych, • informacja o udziale w konferencjach, o udziale i uzyskanych grantach oraz stypendiach badawczych, • informacja o odbytych praktykach oraz stażach krajowych i zagranicznych, • informacja o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej oraz działalności organizacyjnej, • dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego, • dokumenty potwierdzające ukończenie/uczestnictwo w kursie kwalifikowanym pedagogicznym, • inne osiągnięcia dodatkowo motywujące ubieganie się o zatrudnienie na tym stanowisku. Ponadto kandydat przystępując do konkursu jest zobowiązany do złożenia: • oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia, • oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (DZ.U z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.): „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko asystenta, ogłoszonego w dniu 5 listopada 2018 r. i prowadzonego przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/łem poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.” • oświadczenia o niekaralności, • oświadczenia o posiadaniu pełni zdolności do czynności prawnych, • oświadczenia o korzystaniu w pełni z praw publicznych Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Leśnego UR: al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków, w terminie do dnia 6 grudnia 2018 roku. Rozstrzygnięcie konkursu do dnia 20 grudnia 2018 roku
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików