Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2018-11-07 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Śląski
Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
nauki prawne
liczba etatów
1
województwo
śląskie
miasto
Katowice
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
słowa kluczowe
data publikacji
2018-11-07 00:00:00
data wygaśnięcia
2018-12-06 00:00:00
opis
Do konkursu mogą przystąpić osoby o nienagannej postawie etycznej, spełniające warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) oraz niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne. Wymagania kwalifikacyjne: 1. posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk prawnych, obroniona praca doktorska z zakresu prawa cywilnego (preferowane: prawo zobowiązań, prawo prywatne międzynarodowe); 2. posiadanie odpowiedniego dorobku naukowego, zwłaszcza w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego, także w języku angielskim; 3. kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w kraju (także dla grup międzynarodowych) i za granicą; 4. doświadczenie organizacyjne (np. organizacja konferencji, konkursów) 5. znajomość języków obcych, w tym co najmniej jednego na poziomie C1 (preferowane certyfikaty językowe); 6. czynny udział w życiu naukowym, przejawiający się w szczególności w udziale w konferencjach (także międzynarodowych), stażach międzynarodowych, sympozjach i seminariach; 7. umiejętność pracy w zespole naukowym; 8. udział w międzynarodowych zespołach badawczych; 9. zrealizowanie lub realizowanie projektów międzynarodowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych (wyłonionych w wyniku konkursu); 10. zrealizowanie lub realizowanie projektów finansowanych z NCN lub NCBR, bądź będących wynikiem innych konkursów; 11. przedstawienie planu działań naukowych, w tym składanych/planowanych do złożenia wniosków o granty; 12. pozytywna opinia bezpośredniego przełożonego o kwalifikacjach i predyspozycjach do pracy dydaktycznej; 13. praca doktorska w języku angielskim lub doktorat w systemie Co-tutelle jest dodatkowym atutem; 14. jeżeli kandydat na stanowisko adiunkta nie posiada stopnia naukowego doktora habilitowanego, wymagana jest ponadto opinia kierownika katedry lub zakładu o perspektywach uzyskania habilitacji i umiejętnościach samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych. Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o zatrudnienie / zgłoszenie do konkursu 2. CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia 3. Kwestionariusz osobowy 4. Kopie dyplomów: mgr, dr 5. Spis publikacji 6. Informacje o udziale w konferencjach i sympozjach naukowych, informacje o działalności organizacyjnej, 7. Informacje o działalności dydaktycznej 8. Kopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych ww. kwalifikacji 9. Oświadczenie, zgodne z art. 113 pkt 2 i 3 w związku z art. 20 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 30. 08. 2018 r., poz. 1668) 10. Oświadczenie, że Uniwersytet Śląski będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy (art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 30. 08. 2018 r., poz. 1668) Informacja: Konkurs rozstrzyga Rada Wydziału w okresie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty ogłoszenia konkursu. Kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym zatrudnia rektor, na wniosek dziekana wydziału, po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału. Zatrudnienie może nastąpić w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony. Zatrudnienie przewidywane jest od 1 stycznia 2019 r. Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie ww. dokumentów w Sekretariacie ds. Naukowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 11 b, 40-007 Katowice, tel. (32) 359 19 05 do dnia 5 grudnia 2018 roku.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików