Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2018-11-09 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Wydział Techniki Morskiej i Transportu Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Jednostka organizacyjna
Wydział Techniki Morkiej i Transportu
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
inżynieria mechaniczna
liczba etatów
1
województwo
zachodniopomorskie
miasto
Szczecin
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
słowa kluczowe
data publikacji
2018-11-09 00:00:00
data wygaśnięcia
2018-12-10 00:00:00
opis
INSTYTUCJA: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie MIASTO: Szczecin STANOWISKO: ASYSTENT DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria mechaniczna DATA OGŁOSZENIA: 9.11.2018 TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 10.12.2018 LINK DO STRONY: http://www.wtmit.zut.edu.pl ; www.zut.edu.pl SŁOWA KLUCZOWE: inżynieria mechaniczna, projektowanie jachtów Wymagania stawiane kandydatom: 1. Dyplom ukończenia studiów wyższych, odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia magistra nauk technicznych, inne zaświadczenia potwierdzające posiadane kwalifikacje. 2. Dorobek zawodowy, w tym zaprojektowanie jachtów żaglowych i motorowych oraz co najmniej kilkuletni staż zawodowy na stanowiskach wymagających wiedzy i doświadczenia, związanych z projektowaniem i produkcją jachtów żaglowych i motorowych, potwierdzony uzyskanymi osiągnięciami zawodowymi. 3. Znajomość programów komputerowego wspomagania projektowania jachtów oraz programów obsługi CNC. 4. Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie. 5. Zgodne z art. 113 i art. 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668). Wymagane dokumenty na stanowisko 1. Podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora ZUT w Szczecinie. Na podaniu należy dopisać: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji" (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.). 2. Życiorys w formie CV. 3. Kwestionariusz osobowy, wypełniony według wzoru Działu Kadr ZUT w Szczecinie. 4. Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia magistra inżyniera w dziedzinie nauk technicznych oraz inne zaświadczenia potwierdzające posiadanie niezbędnych kwalifikacji. 5. Wykaz dorobku naukowego oraz zawodowego kandydata, w tym kserokopie opisów technicznych zaprojektowanych i wykonanych jachtów żaglowych i motorowych oraz innych osiągnięć zawodowych (dokumentów związanych z odbyciem stażu zawodowego na stanowiskach wymagających wiedzy i doświadczenia, związanych z projektowaniem i produkcją jachtów żaglowych i motorowych). 6. Oświadczenie odnośnie praktycznej znajomości programów komputerowego wspomagania projektowania jachtów oraz programów obsługi CNC. 7. Oświadczenie o niekaralności. 8. Oświadczenie kandydata, że ZUT będzie jego podstawowym miejscem pracy. 9. Oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych. 10. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.). Dokumenty na konkurs można złożyć osobiście lub przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „konkurs na asystenta” na adres: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Techniki Morskiej i Transportu, Dziekanat (pok. 104) al. Piastów 41, 70-311 Szczecin, Tel. 91 449 47-71 Termin składania dokumentów upływa w dniu 10.12.2018 r. godz. 1400 Termin rozstrzygnięcia konkursu: 11.12.2018 r. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor uczelni. W ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania konkursu bez podawania przyczyn.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików