Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

profesor nadzwyczajny 2018-11-09 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Politechnika Warszawska
Jednostka organizacyjna
Wydział Administracji i Nauk Społecznych
stanowisko
profesor nadzwyczajny
dziedzina nauki
filozofia
liczba etatów
1
województwo
mazowieckie
miasto
Warszawa
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
http://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli;
słowa kluczowe
profesor nadzwyczajny, pełny etat , filozofia, narzędzia formalne w filozofii, filozofia formalna
data publikacji
2018-11-09 00:00:00
data wygaśnięcia
2018-12-10 00:00:00
opis
Od kandydata oczekuje się w szczególności: 1. podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawowym miejscu pracy na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych; 2. posiadania zainteresowań naukowych odpowiadających profilowi badań prowadzonych w Zakładzie Filozofii i Etyki w Administracji lub badań prowadzonych w ramach działającego na Wydziale Międzynarodowego Centrum Ontologii Formalnej; 3. bardzo dobrej znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz swobodną wymianę naukową; 4. prowadzenia twórczych badań filozoficznych, w tym preferowani będą kandydaci, którzy wykorzystują w swoich badaniach narzędzia formalne, nie będą brani pod uwagę kandydaci prowadzący komentatorską działalność filozoficzną; 5. opublikowania co najmniej dwóch publikacji w renomowanych czasopismach naukowych polskich lub zagranicznych, w tym opublikowania co najmniej jednego artykułu w czasopiśmie z części A wykazu czasopism naukowych ministra właściwego ds. nauki za lata 2013-2016; 6. kierowania realizacją co najmniej jednego projektu badawczego wyłonionego w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych. Jeśli projekt został zrealizowany, oczekuje się pozytywnej oceny raportu końcowego, o ile instytucja finansowa takie oceny formułuje; 7. umiędzynarodowienia dorobku (kandydaci o rozpoznawanym dorobku w obiegu międzynarodowym będą preferowani), w tym spełnienia co najmniej trzech z poniższych kryteriów: (a) uczestnictwo w komitecie naukowym przynajmniej jednej uznanej konferencji międzynarodowej, (b) opublikowanie co najmniej jednej monografii w międzynarodowym wydawnictwie, (c) wygłoszenie prezentacji na uznanych konferencjach międzynarodowych, (d) zdobycie międzynarodowej nagrody lub wyróżnienia w zakresie badań związanych z filozofią, (e) członkostwo w uznanym stowarzyszeniu, międzynarodowej organizacji naukowej lub akademii, (f) odbycie stażu naukowego lub pobytu badawczego w zagranicznej jednostce, (g) wygłoszenie zaproszonego wykładu w jednostce zagranicznej, (h) współautorstwo co najmniej jednej pracy naukowej z autorem afiliowanym w zagranicznej jednostce naukowej, (i) doświadczenie w organizacji konferencji i seminariów międzynarodowych, (j) posiadania innych ważnych osiągnięć międzynarodowych; 8. udokumentowanej dorobkiem naukowym i dydaktycznym znajomości problematyki w zakresie filozofii ze szczególnym uwzględnieniem tematyki związanej z dziedziną nauk ścisłych lub przyrodniczych lub inżynieryjnych – dodatkowym atutem będzie wykształcenie kandydata z zakresu nauk ścisłych lub przyrodniczych lub inżynieryjnych. 9. W przypadku zatrudnienia wymaga się od Pracownika opracowania i złożenia co najmniej trzech aplikacji o finansowanie projektu badawczego (w ciągu dwóch lat od daty zatrudnienia, tylko wtedy, gdy Pracownik nie realizuje na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych żadnego projektu finansowanego z zewnętrznych środków) oraz opracowania monografii i jej złożenia w wydawnictwie z (zapowiadanej) ministerialnej listy wydawnictw oraz opracowanie co najmniej 2 artykułów i ich złożenie do wysoko punktowanych czasopism z Impact Factorem lub indeksowanych w Scopusie lub w monografii publikowanej w najlepszych i prestiżowych międzynarodowych wydawnictwach (typu Cambridge University Press lub Oxford University Press). Od kandydata oczekuje się złożenia pisemnego oświadczenia w tej sprawie wraz z oświadczeniem o afiliacji publikacji na rzecz Wydziału. Osoba na stanowisku profesora nadzwyczajnego będzie m.in. odpowiedzialna za: 1. Prowadzenie badań spójnych z profilem Zakładu Filozofii i Etyki w Administracji lub profilem Międzynarodowego Centrum Ontologii Formalnej oraz włączenie się w prace naukowe Centrum i Wydziału. 2. Przygotowywanie prac naukowych przeznaczonych do publikacji w międzynarodowym obiegu. 3. Ubieganie się o środki na realizację projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych. 4. Współorganizowanie konferencji i prowadzenie seminariów naukowych. 5. Prowadzenie dydaktyki na rzecz Wydziału i Politechniki Warszawskiej. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty: 1) podanie; 2) życiorys; 3) kwestionariusz osobowy; 4) odpisy dyplomów doktora, doktora habilitowanego lub aktu nadania tytułu naukowego; 5) inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje; 6) oświadczenie, o którym mowa w p. 9 wymagań konkursowych powyżej; 7) oświadczenie o uznaniu PW za podstawowe miejsce pracy, w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym; 8) oświadczenie o zaliczeniu do minimum kadrowego w zakresie kształcenia na I i II stopniu jednego z kierunków studiów prowadzonych w jednostce; 9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do osób (liczba N) prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowe przy wnioskowaniu o przyznanie środków na działalność statutową; 10) wykaz dorobku naukowego (z wyszczególnieniem pozycji w okresie ostatnich 5 lat i po uzyskaniu stopnia doktora hab.) oraz dorobku dydaktycznego i organizacyjnego, zawierający: a) zwięzły, kilkustronicowy autoreferat przedstawiający zainteresowania badawcze i dydaktyczne, ważniejsze osiągnięcia (zalecane podanie wskaźników bibliometrycznych) zawodowe oraz zamierzenia dotyczące przyszłej działalności, b) spis publikacji z pełnymi danymi bibliograficznymi (z podziałem na książki i monografie, artykuły w czasopismach wymienionych w częściach A lub C (JCR; ERIH) oraz B wykazu ministra właściwego ds. nauki i innych czasopismach, referaty opublikowane w materiałach naukowych konferencji ujętych w bazie WoS i innych konferencji oraz patentów i ważniejszych opracowań badawczych; należy załączyć odbitki kilku (np. trzech) publikacji uznanych za najważniejsze, c) wykaz prac badawczych zrealizowanych pod kierunkiem kandydata z podaniem źródeł finansowania, zakresu tematycznego, liczby wykonawców pracy oraz wymiaru finansowego (np. projekty badawcze NCN, NCBiR, projekty w Programach UE realizowane w Uczelni, prace zlecone przez podmioty gospodarcze), d) imienny wykaz wypromowanych doktorów, z podaniem daty nadania stopnia naukowego, i doktoratów w toku, z podaniem daty wszczęcia przewodu doktorskiego, e) wykaz przewodów doktorskich, w których kandydat pełnił funkcję promotora pomocniczego oraz wykaz funkcji opiekuna naukowego doktorantów, f) spis opracowanych recenzji rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, z podaniem nazwiska doktoranta bądź habilitanta instytucji, dla której opracowano recenzję, g) wykaz krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych i komitetów, których członkiem był lub jest kandydat, pełnione w nich funkcje oraz wykaz funkcji pełnionych w przeszłości i obecnie w instytucjach akademickich lub poza nimi, z wyróżnieniem funkcji z wyboru. Wymienione dokumenty należy składać w Sekretariacie Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, 00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1, pok. 203, tel. (22) 234-59-58 lub (22) 234-64-17. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia. Kandydaci, których oferty nie zostaną przyjęte, otrzymają zwrot dokumentów. Wygranie konkursu nie oznacza decyzji o zatrudnieniu.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików