Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2018-11-15 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Jednostka organizacyjna
Akademia Górniczo –Hutnicza, Wydział Humanistyczny
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
nauki socjologiczne
liczba etatów
1
województwo
małopolskie
miasto
Kraków
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
słowa kluczowe
dziedzina nauk społecznych (nauki socjologiczne), dziedzina nauk humanistycznych (filozofia, nauki o kulturze i religii), technologia i społeczeństwo, informatyka społeczna
data publikacji
2018-11-15 00:00:00
data wygaśnięcia
2018-12-10 00:00:00
opis
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Dziekan Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej. Wymagania stawiane Kandydatom 1) stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk socjologicznych, 2) udokumentowana aktywność naukowa zwłaszcza w zakresie związków między kulturą, społeczeństwem i technologią, procesami zmian społecznych, kulturowymi systemami znaczeń, kulturą materialną i technologią, 3) udokumentowane osiągnięcia badawcze, w tym udział w projektach naukowo-badawczych krajowych i zagranicznych, zwłaszcza w roli kierownika/ki projektu finansowanego w ramach NCN czy NCBIR lub agencji zagraniczych o podobnym statusie, 4) udokumentowane osiągnięcia organizacyjne (w zakresie kierowania pracami i projektami badawczymi), Załącznik nr 1 do Pisma Okólnego Nr 5/2011 Rektora AGH z dnia 25 października 2011 r. 5) doświadczenie w dydaktyce akademickiej w zakresie socjologii lub informatyki społecznej (minimum 3 lata), odpowiadającej profilowi dydaktyczno-naukowemu WH AGH (syllabusy dostępne na stronie wh.agh.edu.pl), 6) biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, 7) certyfikat znajomości j. angielskiego co najmniej na poziomie B2 Dokumenty wymagane od Kandydata 1. Podanie, na podaniu należy umieścić formułę: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.) 2. Kwestionariusz osobowy 3. Życiorys 4. Odpis dyplomu o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego, 5. Informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym z uwzględnieniem zamieszczonych powyżej wymogów (osiągnięcia naukowe, badawcze, organizacyjne), 6. Deklaracja, że Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy Kandydata w rozumieniu Ustawy z dnia 27 czerwca 2005 roku, Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365, wraz z późniejszymi zmianami). 7. Przygotowane przez Kandydata plany badawczo-naukowe (na okres najbliższych 3-5. lat) dotyczące potencjalnej tematyki badawczej podjętej w KSOiAS uzupełniającej założenia strategiczne Katedry (dostępne na stronie Katedry dostępnej na wh.agh.edu.pl, zakładka „Materiały”), od 1-3 str. tekstu; Dokumenty konkursowe należy złożyć w Sekretariacie Dziekana Wydziału Humanistycznego AGH, ul. Gramatyka 8A, 30-071 Kraków.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików