Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2018-11-22 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Politechnika Warszawska
Jednostka organizacyjna
Wydział Chemiczny
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
nauki chemiczne lub nauki techniczne, technologia chemiczna i chemia organiczna i kataliza
liczba etatów
1
województwo
mazowieckie
miasto
Warszawa
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
http://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli;
słowa kluczowe
chemia i technologia chemiczna organiczna, heterogeniczne katalizatory, synteza i charakterystyka katalizatorów stałych
data publikacji
2018-11-22 00:00:00
data wygaśnięcia
2018-12-07 00:00:00
opis
Kandydaci na to stanowisko powinni posiadać stopień naukowy doktora nauk chemicznych w zakresie chemii lub technologii chemicznej lub doktora nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej i mieć osiągnięcia w badaniach naukowych, być zaangażowani oraz posiadać predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej w podanej powyżej dyscyplinie naukowej. Od kandydata oczekuje się w szczególności: znajomości zagadnień dotyczących metod syntezy katalizatorów heterogenicznych oraz projektowania układów katalitycznych o zaprogramowanych właściwościach; doświadczenia w syntezie katalizatorów oraz badaniu ich aktywności katalitycznej; umiejętności pracy zespołowej oraz doświadczenia we współpracy naukowej przy realizacji projektów badawczych i grantów; doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz opiece nad realizacją prac dyplomowych o tematyce z zakresu syntezy katalizatorów, charakterystyki ich właściwości oraz badania ich aktywności. Zainteresowani powinni złożyć następujące dokumenty: • podanie; • życiorys; • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie; • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego; • odpis dyplomu doktorskiego; • wykaz dorobku naukowego; • oświadczenie kandydata, że Politechnika Warszawska będzie podstawowym miejscem pracy (jeśli dotyczy), w przypadku wygrania konkursu i zatrudnienia; • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej; • oświadczenie o niekaralności; • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji. Wymienione dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Chemicznego ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, pok. 162, tel.: (+48 22) 234-7507. Bliższych informacji udziela Prof. dr hab. inż. Krzysztof Krawczyk- Kierownik Katedry Technologii Chemicznej Gmach Technologii Chemicznej, ul. Koszykowa 75 3, 00-664 Warszawa, pok. 127 tel.: (+48 22) 2347553, e-mail: kraw@ch.pw.edu.pl. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 22.01.2019 r.Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików