Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2019-01-11 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Szczeciński
Jednostka organizacyjna
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
nauki o kulturze fizycznej
liczba etatów
1
województwo
zachodniopomorskie
miasto
Szczecin
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
http://wkfipz.usz.edu.pl/konkursy-na-pracownikow/
słowa kluczowe
data publikacji
2019-01-11 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-02-11 00:00:00
opis
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Teorii i Praktyki Sportu, w Pracowni Nowoczesnych Form Ruchowych. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 r. poz. 1668) i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie. Zgłoszenie winno zawierać: 1. Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 r. poz. 1668); 2. Wniosek o zatrudnienie; 3. Życiorys i kwestionariusz osobowy; 4. Potwierdzoną kopię dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej; 5. Informację o dorobku naukowym i dydaktycznym; 6. Wykaz publikacji; 7. Potwierdzoną kopię dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych; 8. Informację o dorobku popularnonaukowym; 9. Dokumenty potwierdzające aktywność konferencyjną; 10. Dokumenty potwierdzające przynależność do krajowych i międzynarodowych organizacji/stowarzyszeń/federacji sportowych; 11. Informację o znajomości języków obcych: angielskiego na poziomie min. B2, dodatkowego na poziomie min. A1; 12. Informację o uprawnieniach trenera rekreacji ruchowej, specjalność taniec; 13. Informację o uprawnieniach instruktorskich/trenerskich różnych dyscyplin sportowych; 14. Informację o doświadczeniu w prowadzeniu zajęć na poziomie akademickim z przedmiotów tanecznych oraz z zakresu nowoczesnych form ruchowych; 15. Oświadczenie złożone na piśmie, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem pracy; 16. Zgodę kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych z postępowaniem rekrutacyjnym złożoną na formularzu dostępnym na stronie http://dso.usz.edu.pl/druki/. 17. Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu. Zgłoszenia na konkurs należy przesłać na adres: Uniwersytet Szczeciński - Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, ul. Cukrowa 12 (pok. 203), 71-004 Szczecin Termin składania dokumentów upływa w dniu 11.02.2019 r. Uczelnia zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia. Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików