Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2019-05-13 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Szczeciński
Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
nauki prawne
liczba etatów
1
województwo
zachodniopomorskie
miasto
Szczecin
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://wpia.usz.edu.pl/
słowa kluczowe
data publikacji
2019-05-13 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-06-12 00:00:00
opis
Celem konkursu jest wyłonienie kandydata do objęcia stanowiska adiunkta w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty: 1) oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 r. poz. 1668) i Regulaminie konkursu w sprawie zatrudniania nauczyciela akademickiego, który stanowi załącznik nr 7 do uchwały nr 117/2018 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 20 grudnia 2018 r.; 2) wniosek o zatrudnienie; 3) życiorys i kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie; 4) potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie stopnia naukowego dok-tora w dziedzinie nauk prawnych; 5) dokument (lub jego uwierzytelnioną kopię) potwierdzający uzyskanie dyplomu magistra prawa z oceną co najmniej 4,0; 6) informacje o dorobku naukowym i dydaktycznym; 7) wykaz publikacji; 8) oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem pracy; 9) zgoda kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem złożoną na formularzu dostępnym na stronie http://dso.usz.edu.pl/druki/. Oferty na konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy nadsyłać pocztą na adres: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego ul. Narutowicza 17A 70-240 Szczecin. Zgłoszenia niekompletne, niespełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. Uczelnia nie zapewnia mieszkania. Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików