Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2019-05-22 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Instytutu Filologii Słowiańskiej
Jednostka organizacyjna
Zakład Serbistyki i Kroatystyki
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
Nauki humanistyczne
liczba etatów
1
województwo
dolnośląskie
miasto
Wrocław
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://uni.wroc.pl/?p=96294
słowa kluczowe
data publikacji
2019-05-22 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-06-12 00:00:00
opis
Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Serbistyki i Kroatystyki Instytutu Filologii Słowiańskiej Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauki z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668). Podjęcie pracy w Uczelni przewidziane jest od 1.10.2019 r. I. Warunki konkursu: • posiadanie tytułu zawodowego magistra w zakresie filologii chorwackiej lub analogicznego; • doświadczenie w zakresie nauczania języka chorwackiego jako obcego na poziomie szkoły wyższej; • posiadanie dorobku naukowego w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa; • znajomość języka polskiego umożliwiająca sprawną komunikację w dydaktyce akademickiej i w środowisku uczelnianym; • komisja konkursowa uwzględni również następujące kryteria związane z profilem dydaktyczno-badawczym Zakładu Serbistyki i Kroatystyki IFS: stopień biegłości w języku chorwackim (na podstawie dokumentacji); posiadanie dorobku przekładowego, doświadczenie w pracach edytorskich na materiale języka chorwackiego; doświadczenie organizacyjne w szkole wyższej ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pracy dydaktycznej. II. Wymagane dokumenty: 1. podanie o przyjęcie do pracy skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego; 2. życiorys; 3. kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony https://uni.wroc.pl/sprawy-pracownicze/sprawy-kadrowe); 4. odpis dyplomu magisterskiego; 5. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych; 6. wykaz publikacji naukowych; 7. oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy; 8. co najmniej jedna opinia o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzona przez osobę, która posiada stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dziedzinie należącej do obszaru zainteresowań kandydata lub dziedzinie pokrewnej; 9. projekt zajęć dydaktycznych w wymiarze 30 godzin z Praktycznej nauki języka chorwackiego - konwersacje dla I roku studiów II stopnia w zakresie filologii chorwackiej lub analogicznych; 10. inne dokumenty potwierdzające przydatność kandydata. III. Dokumenty należy złożyć do dnia 12.06.2019 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Instytutu Filologii Słowiańskiej, ul. Pocztowa 9, 53-313 Wrocław. Wszystkie dokumenty powinny być podpisane i dostarczone w podpisanej teczce. IV. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17.06.2019 r.* Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)”. * Ogłaszający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny. Dziekan Wydziału Filologicznego
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików