Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2020-04-24 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
Jednostka organizacyjna
Szkoła Zdrowia Publicznego
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
liczba etatów
1
województwo
warmińsko-mazurskie
miasto
Olsztyn
przedział wynagrodzenia
3205-3500 zł brutto
Link do strony www
http://www.uwm.edu.pl/pracawnauce/konkurs-na-stanowisko-asystenta-stanowisko-badawczo-dydaktyczne-katedrze-pulmonologii
słowa kluczowe
data publikacji
2020-04-24 00:00:00
data wygaśnięcia
2020-05-23 00:00:00
opis
Kandydat ubiegający się o stanowisko asystenta (stanowisko badawczo - dydaktyczne) w Katedrze Pulmonologii Szkoły Zdrowia Publicznego powinien posiadać: • tytuł zawodowy lekarza, • tytuł specjalisty w dziedzinie chorób płuc i/lub onkologii klinicznej, • udokumentowany dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny – kandydat musi spełniać wymagania kwalifikacyjne określone w Załączniku nr 4 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, • udział w polskich i/lub zagranicznych projektach badawczych, • kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo – badawczej, • doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami, • znajomość języka angielskiego, • umiejętność pracy w zespole. Wykaz wymaganych dokumentów: 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr), 2. życiorys, 3. kwestionariusz osobowy (BIP UWM - „baza dokumentów”), 4. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, 5. kopia prawa wykonywania zawodu, 6. kopia dyplomów posiadanych specjalizacji, 7. informacja kandydata o spełnianiu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich (tabela), 8. wykaz dorobku naukowego wraz z wyceną punktową, 9. oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej oraz oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (BIP UWM - „baza dokumentów”), 10. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta (BIP UWM - „baza dokumentów”), 11. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85), 12. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (BIP UWM - „baza dokumentów”). Dokumenty należy składać w Dziekanacie Szkoły Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Żołnierska 14 c. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików