Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2020-07-02 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Wydział Lekarski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Jednostka organizacyjna
Wydział Lekarski
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
liczba etatów
1
województwo
warmińsko-mazurskie
miasto
Olsztyn
przedział wynagrodzenia
4680-4700 brutto
Link do strony www
http://www.uwm.edu.pl/pracawnauce/konkurs-na-stanowisko-adiunkta-grupie-pracownikow-badawczo-dydaktycznych-katedrze-5
słowa kluczowe
adiunkt, badawczo-dydaktyczny, Anestezjologia
data publikacji
2020-07-02 00:00:00
data wygaśnięcia
2020-08-01 00:00:00
opis
Kandydat ubiegający się o stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego powinien posiadać stopień doktora nauk medycznych, doświadczenie zawodowe w ośrodkach zagranicznych, udokumentowany dorobek naukowy, kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo-badawczej, doświadczenie w pracy dydaktycznej oraz znać język angielski w mowie i piśmie. Od Kandydata oczekuje się udziału w projektach międzynarodowych, jak również planów naukowych dotyczących działalności anestezjologii i intensywnej terapii. Kandydat powinien spełniać, ponadto wymogi statutowe, określone dla adiunktów w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych: co najmniej 80 pkt. MNiSW, w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku co najmniej 40 pkt. MNiSW, co najmniej 40 pkt. MNiSW w czaspopismach z IF, co najmniej 30 pkt. MNiSW uzyskanych jako pierwszy autor, co najmniej 1 projekt badawczy, który uzyskał pozytywną ocenę. Wykaz dokumentacji konkursowej: 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie), 2. życiorys, 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM), 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 5. kopia prawa wykonywania zawodu, 6. odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje, 7. informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych, tabela osiągnięć, analiza bibliometryczna, 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego, 9. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85), 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM), 11. oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (bez daty), 12. oświadczenie o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (bez daty). Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, 10-082. Konkurs ma charakter jednoetapowy. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 roku, poz. 85 z późn. zm.).
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików