Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2020-07-03 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Wydział Techniki Morskiej i Transportu Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Jednostka organizacyjna
Wydział Techniki Morskiej i Transportu
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
inżynieria lądowa i transport
liczba etatów
1
województwo
zachodniopomorskie
miasto
Szczecin
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
słowa kluczowe
data publikacji
2020-07-03 00:00:00
data wygaśnięcia
2020-08-03 00:00:00
opis
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie MIASTO: Szczecin STANOWISKO: asystent DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria lądowa i transport DATA OGŁOSZENIA: 03.07.2020 TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 03.08.2020 LINK DO STRONY: http://www.wtmit.zut.edu.pl ; www.zut.edu.pl SŁOWA KLUCZOWE: przewozy promowe, bezpieczeństwo transportu kontenerów, towaroznawstwo Wymagania stawiane kandydatom: 1) tytuł zawodowy: magister inżynier kierunku transport; 2) dorobek naukowy z zakresu bezpieczeństwa żeglugi kontenerowej, organizacji przewozów promowych, obsługi kontenerów chłodniczych w portach morskich; 3) udokumentowana aktywność naukowa w latach 2019 -2020, w tym autorstwo lub współautorstwo przynajmniej jednej publikacji opublikowanej lub przyjętej do druku w czasopiśmie za min. 70 punktów wg Wykazu czasopism naukowych MNiSW z 2019 r.; 4) doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z zakresu logistyki żywności, bezpieczeństwa transportu żywności, towaroznawstwa, współczesnych technologii w transporcie; 5) doświadczenie w realizacji międzynarodowych projektów europejskich; 6) znajomość języka angielskiego umożliwiająca realizację prac badawczych i udział w projektach międzynarodowych; 7) biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie Wymagane dokumenty na stanowisko asystenta: 1) wniosek o zatrudnienie, 2) C. V., 3) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 4) odpis dyplomu ukończenia studiów inżynierskich i magisterskich, 5) wykaz dorobku naukowego i zawodowego z dyscypliny inżynieria lądowa i transport, 6) inne osiągnięcia uzasadniające wystąpienie z wnioskiem o zatrudnienie, 7) program zamierzeń kandydata na przyszłym stanowisku, 8) udokumentowaną znajomość języka angielskiego, 9) oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie stanowił podstawowe miejsce pracy, 10) zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) – załącznik nr 1. Dokumenty na konkurs można złożyć osobiście lub przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „konkurs na asystenta”/decyduje data stempla pocztowego/ na adres: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Techniki Morskiej i Transportu, Dziekanat (pok. 104) al. Piastów 41, 71-065 Szczecin, Tel. 91 449 47-71. Termin składania dokumentów upływa w dniu : 03.08.2020 r. o godz. 14.00 czasu lokalnego Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 04.09.2020 r. Komisja Konkursowa może przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami. Komisja konkursowa nie jest organem decydującym o zatrudnieniu zarekomendowanego kandydata. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor Uczelni dla którego stanowisko komisji konkursowej nie jest wiążące. Zatrudnienie na podstawowym stanowisku pracy. W ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone. Zastrzega się możliwość do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, al. Piastów 17. 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest: a. pisemnie: na adres 70-310 Szczecin al. Piastów 17 lub e-mail IOD.kurek@zut.edu.pl b. telefonicznie: 091 449 4924, 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej. 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procedury rekrutacyjnej, a w przypadku przyjęcia do pracy przez okres zatrudnienia, a po jego zakończeniu przez okres zgodny z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie. 5. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej. 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody). 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) - gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików