Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2020-10-22 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Jednostka organizacyjna
Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
inżynieria chemiczna
liczba etatów
1
województwo
małopolskie
miasto
Kraków
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://www.chemia.pk.edu.pl/
słowa kluczowe
data publikacji
2020-10-22 00:00:00
data wygaśnięcia
2020-11-23 00:00:00
opis
Wymiar etatu: Pełny etat Liczba dostępnych stanowisk: 1 Rodzaj umowy o pracę: Na czas określony, na 36 miesiące Reprezentowana dyscyplina naukowa: Inżynieria chemiczna 1. Niezbędne wymagania: •wykształcenie wyższe techniczne z zakresu biotechnologii, inżynierii chemicznej lub technologii chemicznej; •uzyskanie znaczących osiągnięć w czasie studiów; •posiadanie doświadczenia w realizacji prac naukowo-badawczych, lub dorobku publikacyjnego; •predyspozycje do pracy naukowej; •dobry dorobek naukowy z zakresu biotechnologii, inżynierii chemicznej lub technologii chemicznej, w szczególności z zakresu otrzymywania materiałów oraz biomateriałów polimerowych, analizy spektroskopowej związków makrocząsteczkowych, analizy właściwości termicznych i mechanicznych materiałów oraz biomateriałów, analizy właściwości biologicznych materiałów oraz biomateriałów (w tym oceny cytotoksyczności) potwierdzony publikacjami w czasopismach zagranicznych; •pierwszy autor co najmniej 5 publikacji w czasopismach zagranicznych; •współautorstwo patentów krajowych i zgłoszeń patentowych; •doświadczenie w realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki i/lub Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z zakresu badań podstawowych i/lub badawczo-rozwojowych na stanowisku Kierownika Projektu; •udokumentowana znajomość języka angielskiego; •umiejętność planowania i organizacji pracy badawczej; 2. Dodatkowe wymagania: 1)stopień naukowy doktora w dyscyplinie inżynieria chemicznej, złożona praca doktorska w dyscyplinie inżynieria chemicznej lub potwierdzenie promotora o 80% stanie zaawansowania pracy doktorskiej w dyscyplinie inżynieria chemicznej, 2)znajomość oprogramowania: Word, Excel, AutoCad, Statistica 3.2. Zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku pracy 1) Do obowiązków w zakresie prowadzenia działalności naukowej należy w szczególności: a) upowszechnianie wyników badań naukowych, w szczególności poprzez publikowanie artykułów naukowych i aktywny udział w konferencjach naukowych; b) prowadzenie lub udział w seminariach naukowych; c) kształcenie kadry naukowej i opieka nad jej rozwojem; d) udział w komercjalizacji wyników badań (patenty, prawa ochronne, wdrożenia); e) opracowywanie wniosków grantowych oraz ubieganie się o środki budżetowe i pozabudżetowe na badania naukowe; f) doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych i tytułu naukowego. 2) Do obowiązków w zakresie prac organizacyjnych należy w szczególności: a) praca w organach i ciałach kolegialnych uczelni, w tym w wydziałowych, senackich i rektorskich komisjach; b) praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie rekrutacji na studia oraz w procesie potwierdzania efektów kształcenia się; c) organizowanie i uczestnictwo w akcjach promocyjnych uczelni; d) organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej; e) pełnienie roli opiekuna roku lub opiekuna grupy studenckiej, opieka nad kołami naukowymi i obozami naukowymi; f) opieka nad praktykami zawodowymi studentów; g) inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania uczelni, poprawie jakości kształcenia. 3) Do obowiązków określonych w pkt. 1-2 należą również inne powierzone przez bezpośredniego przełożonego obowiązki w zakresie naukowym, i/lub organizacyjnym. 4. Wymagane dokumenty: • podanie do JM Rektora Politechniki Krakowskiej o zatrudnienie na stanowisku asystenta badawczego, • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, • wykaz dorobku naukowego, • informacje o doświadczeniu zawodowym, • potwierdzenie znajomości języka obcego • ankieta personalna Zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konkursowego polegającego na: - analizie złożonej dokumentacji, - przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej. Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, tel./fax (12) 628 20 35, pok. 10 w godz. 9.00-13.00. Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: dotyczy konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Biotechnologii i Chemii Fizycznej Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK, znak sprawy C01.1100.1587.2020 lub przesłać w formie skanów na adres e-mail wiitch@pk.edu.pl Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 23.11.2020 Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 11.12.2020
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików