Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

Profesor uczelni 2020-10-23 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie
Jednostka organizacyjna
Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie
stanowisko
Profesor uczelni
dziedzina nauki
nauki o bezpieczeństwie
liczba etatów
1
województwo
mazowieckie
miasto
Warszawa
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://bip.wskip.edu.pl/
słowa kluczowe
data publikacji
2020-10-23 00:00:00
data wygaśnięcia
2020-11-22 00:00:00
opis
Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie ogłasza KONKURS na stanowisko profesor uczelni w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie. Instytucja: Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie Miejsce wykonywania pracy: Warszawa/Kalisz Stanowisko: profesor uczelniany w grupie pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie Forma zatrudnienia: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy PODSTAWOWE ZADANIA: 1. Projektowanie oraz realizowanie badań naukowych w zakresie nauk o bezpieczeństwie, również w ujęciu interdyscyplinarnym, zgodnie ze specyfiką WSKiP. 2. Projektowanie i realizowanie prac rozwojowych i wdrożeniowych zgodnych ze specyfiką zadań WSKiP. 3. Opracowywanie projektów dotyczących ochrony i obrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, miejsca i roli Służby Więziennej w systemie bezpieczeństwa narodowego oraz funkcjonowania systemowego obszaru bezpieczeństwa wewnętrznego z uwzględnieniem stanów nadzwyczajnych. 4. Podejmowanie działalności naukowej ukierunkowanej na budowanie dorobku naukowego WSKiP, w tym: a. publikowanie w renomowanych czasopismach i wydawnictwach; b. publikowanie w czasopismach i wydawnictwach popularnonaukowych w ramach popularyzacji wiedzy; c. aktywne reprezentowanie WSKiP na konferencjach naukowych; d. udział w zespołach badawczych oraz innych zespołach zadaniowych w ramach realizacji zadań WSKiP; e. podejmowanie działań na rzecz własnego rozwoju naukowego i rozwijania kwalifikacji dydaktycznych. WYMAGANIA PODSTAWOWE: 1. posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych oraz dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny w zakresie problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego, a sposób szczególny bezpieczeństwa publicznego uwzględniający funkcjonowanie służb oraz podmiotów społecznych (posiadanie publikacji w renomowanych czasopismach i wydawnictwach); 2. doświadczenie w kierowaniu zespołami naukowo-badawczymi podejmującymi problematykę bezpieczeństwa państwa; 3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 4. niekaralność za przestępstwo umyślne. PREFEROWANE BĘDĄ OSOBY: 1. posiadające znaczący, udokumentowany dorobek naukowy w zakresie nauk o bezpieczeństwie, zwłaszcza jeśli tematyka prac jest zgodna ze specyfiką zadań WSKiP; 2. będące autorami publikacji naukowych w renomowanych czasopismach i wydawnictwach, w których podjęto rozważania dotyczące miejsca i roli Służby Więziennej w systemie bezpieczeństwa narodowego, a także funkcjonowania systemowego obszaru bezpieczeństwa wewnętrznego z uwzględnieniem stanów nadzwyczajnych oraz wymiaru bezpieczeństwa pozamilitarnego; 3. deklarujące gotowość afiliowania na WSKiP w Warszawie całości dorobku naukowego powstałego w wyniku pracy w tej Uczelni; 4. dysponujące doświadczeniem w prowadzeniu prac badawczych, pracy dydaktycznej i wdrożeń projektów społecznych; 5. posiadające umiejętności projektowania oraz realizowania badań naukowych w dziedzinie nauk społecznych, 6. posługujące się językiem angielskim na poziomie umożliwiającym korzystanie z anglojęzycznej literatury naukowej z obszaru nauk społecznych i humanistycznych. OFERTY POWINNY ZAWIERAĆ: 1. Podanie skierowane do Rektora-Komendanta; 2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie z oświadczeniem o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną (zał. nr 1 i 3); 3. Curriculum vitae; 4. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje; 5. Wykaz osiągnięć dydaktycznych; 6. Kopie świadectw pracy i referencji (jeżeli kandydaci posiadają z poprzednich miejsc pracy); 7. Oświadczenie zgodne z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 poz. 85, z późn. zm.) (zał. nr 2); 8. Oświadczenie o podstawowym lub dodatkowym miejscu pracy (zał. nr 4). Termin i miejsce składania dokumentów: Osoba zainteresowana winna złożyć wymagane dokumenty w siedzibie Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, ul. Wiśniowa 50, w godzinach 900-1500 lub za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej w terminie do 22 listopada 2020 (liczy się data wpływu dokumentów do WSKiP w Warszawie). Dokumenty składane w siedzibie Uczelni powinny być w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy – profesor uczelni – Instytut Nauk o Bezpieczeństwie”. Rozpatrywane będą tylko kompletne zgłoszenia (dokumenty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane). Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu będzie równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Nie zwracamy złożonych dokumentów. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: +48 22 6024414. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do ośmiu tygodni od terminu składania ofert. Uczelnia nie zapewnia mieszkania. Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor-Komendant. WSKiP zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych Zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że: 1. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, z siedzibą przy ul. Wiśniowej 50, 02-520 Warszawa. 2. Z administratorem można kontaktować się pisemnie na podany adres jego siedziby lub elektronicznie pod adresem sekretariat@wskip.edu.pl. 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach związanych z ich przetwarzaniem, w następujący sposób: • e-mail: iod@wskip.edu.pl, • pisemnie na adres siedziby administratora. 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko. 5. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią: a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) w zw. z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks pracy, ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych, b) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykraczającym poza przepisy prawa, o których mowa w pkt. 5 lit. a) oraz w sytuacji zgłoszenia zainteresowania udziałem w kolejnych procesach rekrutacyjnych, c) art. 9 ust. 2 lit. h) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do oceny zdolności pracownika do pracy) w zw. z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, d) art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zawarte będą dane szczególne, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO w zakresie wykraczającym poza podstawy, o których mowa w pkt. 5 lit. c), do ich przetwarzania niezbędna będzie wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą. 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celu, jakim jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko, a także (w niezbędnym zakresie) przez okres dochodzenia praw lub roszczeń. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie swoich danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przechowywane przez okres 1 roku. 7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo: a. dostępu do treści swoich danych osobowych na zasadach określonych w art. 15 RODO; b. sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO, z zastrzeżeniem ust. 8; c. żądania usunięcia danych, na zasadach określonych w art. 17 RODO; d. ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO; e. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą; f. przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO; g. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 8. Służba Więzienna w związku z realizacją zadań, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej oraz zadań wynikających z odrębnych ustaw jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych i informacji o kandydatach do służby w Służbie Więziennej, pracownikach oraz funkcjonariuszach – w zakresie niezbędnym do realizacji postępowania kwalifikacyjnego oraz stosunku pracy i służby w Służbie Więziennej. Przetwarzanie danych w tym celu następuje z wyłączeniem stosowania art. 16 RODO (prawo do sprostowania danych) w zakresie, w jakim przepisy szczególne przewidują odrębny tryb sprostowania. 9. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa (ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej) jest wymogiem ustawowym, obowiązkowe i niezbędne dla przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików